A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ФІЛІЇ 2021-2022 Н.Р.

Щорічний звіт завідувача

Випаснянської  філії №2  ОЗО « Випаснянський ЗЗСО»

Мологівської сільської ради

Коваленко Лариси Степанівни

про діяльність закладу 

в 2021/2022 навчальному році

 

Згідно з функціональними обов᾽язками та керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Концепцією Нова українська школа, «Державним стандартом початкової освіти, Статутом, Програмою розвитку, планом роботи на рік ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти хочу прозвітувати про діяльність Випаснянської  філії №2  ОЗО « Випаснянський ЗЗСО» за 2021 – 2022 навчальний рік.

Головною метою діяльності закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти, задоволення потреб громади у  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, а також створення щонайкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей, утвердження особистості в різних видах діяльності, для активізації мислення і творчої   ініціативи.

Заклад   приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетентності, передбаченої чинним законодавством України , Статутом опорного закладу та Положенням про філію.

Діяльність філії спрямована на реалізацію основних завдань:

-  збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров′я дітей, формування їх особистості;

-  розвиток пізнавальних здібностей і нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- розвиток у дітей естетичного сприйняття об′єктів і явищ довкілля, емоційно-цілісного ставлення до навколишнього, творчих здібностей засобами різних видів мистецької діяльності.

Програмне забезпечення освітнього процесу відповідає переліку навчальних видань, рекомендованих МОН України.

 Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2021-2022 навчальному році були:

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- організація навчання за індивідуальною формою  здобуття  загальної  середньої  освіти  педагогічного  патронажу    сімейною  формою  для учениці  8-А класу  Стойко  Інни, учениці 1 класу  Стан Беатрісії, учня 3 класу Шагіна Анатолія.

Продовжено роботу інклюзивного класу для учня  2 класу з ООП – Сінчук Даніїла.

 

 

Загальні відомості про  навчальний заклад

 

Повна офіційна назва: Випаснянська філія №2 опорного закладу освіти «Випаснянський заклад загальної середньої освіти» Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.                                                                                                                             Адреса: вул. Турлацька, 178,а, с. Випасне, Білгород-Дністровський район,Одеська обл., 67752,  тел. (04849) 42-5-40 e-mail: school.turlaki@ukr.net  Код ЄДРПОУ                                    Випаснянська філія №2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» є комунальною власністю Мологівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється  ОЗО «Випаснянський ЗЗСО». Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1982 році.

Виконання функціональних обов’язків  щодо забезпечення  обов’язковості загальної середньої освіти

 

З метою забезпечення повного охоплення навчанням  дітей  шкільного віку  на  початок  навчального  року  в  школі  оформляється    відповідна    документація  згідно з вимогами  Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Вчителі поновлюють облік дітей, адміністрація оформляє списки дітей 5-річного віку з тим, щоб охопити підготовкою до навчання майбутніх першокласників, класний керівник випускного 9 класу надає довідки про дальше здобуття середньої освіти його випускниками. Протягом навчального року постійно  за  поданням соціального педагога  аналізується виконання п.18 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку з тим, щоб вчасно виявити учнів, що без поважних причин протягом місяця пропустили понад 10 навчальних днів. Періодично класні керівники дають адміністрації школи інформацію про відвідування школи учнями свого  класу та вжиті заходи щодо пропусків занять.

За  всі пропуски занять учні надають довідки з медичної установи чи пояснення батьків, які зберігаються в особових справах учнів протягом навчального року. Питання відвідування занять учнями та надання відповідних документів обговорюється з учнями в класах та з батьками на  класних зборах, в індивідуальних бесідах.

У  цьому  навчальному  році, крім очної форми,  у школі  було організовано  дистанційне  навчання учнів  з  предметів  інваріантної  частини  відповідно  до  навчальних планів  і  програм. Адміністрація, вчителі  використовували  канали  екстреного  зв′язку для обміну інформацією з  персоналом,  батьками  та  здобувачами  освіти. Під  час  дистанційного  навчання  вчителі      використовували  такі       елементи,  як  вебсторінки,  електронну  пошту,  блоги,  відеоконференції,  освітні  платформи Zoom, Всеосвіта, Google Classroom, Classtime, перегляд  відеоуроків  на Всеукраїнській школі ондайн, в YouTube.

Все  це  дало  можливість  виконати  навчальні  програми.

 

 Кадрове забезпечення

      Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення філії здійснюється в повній відповідності з навчальними планами освітнього закладу. 

Станом на сьогоднішній день в освітній установі працює 21 педагогічний працівник, , з них:

- спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії - 9;

- спеціалісти першої кваліфікаційної категорії -3 ;

- спеціалісти другої кваліфікаційної категорії - 3;

- спеціалісти -4 ;

 Ряду педагогам присвоєні педагогічні звання:;

-«старший  вчитель» -6 .                                                                                               

  2  працівників  перебувають  у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Стан і розвиток шкільної мережі                                                                                                             

 У 2021/2022 навчальному році в закладі  навчалось 216 учнів

•          1-4-х – 4  класи ( 99 учнів);

•          5-9-х – 6 класів ( 117  учнів);

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 21  учень.

Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний, відповідно до розкладу навчальних занять на 2021 – 2022 навчальний рік.

Тривалість перерв між уроками 10 хвилин та дві перерви по 20 хвилин, які використовуються для гарячого харчування дітей.

 Система освіти в закладі складається з двох освітніх рівнів :

початкова школа ( школа І ступеня) – 4 роки;

основна (школа ІІ ступеня )- 5 років;

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки учнів.

Нова українська школа

Вчителі початкових класів працюють за іншими підходами, тому зроблені реальні кроки щодо реалізації концепції Нової української школи: Усі педагоги, які навчають здобувачів освіти 1- 4  класів філії пройшли підвищення кваліфікації за новим Державним Стандартом початкової освіти.

Особливістю Нової української школи є організація такого освітнього середовища, що сприяє вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою змінюється просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності в освітньому процесі. Відповідно урізноманітнюються варіанти організації навчального простору в класі. Адміністрацією закладу продовжує вживати належних заходів щодо облаштування освітнього простору згідно Концепції «Нова українська школа», що сприяє вільному розвитку творчої особистості учнів

Методична робота

     Згідно з річним планом роботи Опорного закладу у 2021 - 2022 н. р.  педагогічний колектив Випаснянської філії №2   працював над І етапом  методичної проблемної теми «Формування компетентного учня в умовах розбудови національної школи шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання ».

     Усі зусилля педагогічного колективу у навчальному році були направлені на формування та розвиток інноваційного освітнього середовища у навчальному закладі. Важливим напрямком методичної діяльності була  аналітична робота, яка спрямована на розкриття творчого потенціалу вчителя, формування його професійної компетентності.

 

      Методична робота у Випаснянській   філії №2 протягом року була  проведена на достатньому рівні. Створювались сприятливі умови для підвищення професійного рівня педагогів, формування педагогічного колективу, який може вирішувати проблеми сучасного закладу освіти.      Сьогодні пріоритетним питанням є підвищення кваліфікації педагогів, вдосконалення їхньої майстерності, впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду. Це забезпечується безперервною педагогічною освітою підвищення професіоналізму вчителів. З цією метою вчителі пройшли дистанційні курси підвищення кваліфікації на базі  КЗВО  «Одеська  академія  неперервної  освіти» за предметами, які викладають.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Особлива увага приділялася проходженню курсів тими вчителями, які будуть  викладати   у 2022-2023  навчальному році у 5 класі НУШ.

 Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів  -  включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахової та методичної літератури та інше. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів закладу.Проводились методичні наради «Адаптація учнів 1-х та 5-х класів», «Формувальне оцінювання як засіб індивідуального поступу здобувача освіти», « Про вибір версій підручників для учнів 5, 9  класів в умовах упровадження нових Державних стандартів освіти».        Упродовж навчального року здійснювався систематичний контроль за виконанням вчителями  навчальних програм і планів. На підставі проведених перевірок адміністрацією закладу  були складені  довідки і відповідні накази. Питання стану виконання навчальних програм  заслуховується на педраді після закінчення  навчального року. На кінець 2021/2022 навчального року навчальні програми і плани виконано в повному обсязі.

 

Наразі вчителі закладу освоюють освітню інформаційну платформу «Єдина школа».  Педагогічні працівники постійно підвищують рівень знань та вмінь користування інформаційно- комунікативними технологіями.  Більшість вчителів пройшли курси «Безбар’єрна грамотність». Щороку проводиться аукціон педагогічних ідей, на якому вчителі, що атестуються, представляють свої педагогічні знахідки з метою пропаганди передового педагогічного досвіду та освітніх інновацій. На уроках вчителі використовують, інноваційні підходи, інтерактивні методи навчання та ІКТ. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.                                                                                                         

   Всі педагогічні працівники Випаснянської  філії №2  є членами методичних об’єднань Опорного закладу «Випаснянський ЗЗСО». Крім того,  в закладі діють постійні    методичні об’єднання філії:

        методичне об’єднання вчителів початкових класів  (голова  Бонцевич Т.Б.)

        методичне  об’єднання  вчителів-філологів  (голова  Тодорова Т.П.),

        методичне  об’єднання  вчителів  природничо-математичного  циклу  (голова  Рудницька Г.Г.),

       методичне  об’єднання  класних  керівників  (голова    Бойко Д.В..)

Усі  методичні  об’єднання  мають  річні  плани  робіт,  проводили  свої  засідання  1 раз  на  четверть.  Під  керівництвом  голів  методичних  об’єднань  успішно  пройшли  предметні  тижні. 

     З метою створення належних умов для вдосконалення методичної роботи у  закладі освіти потрібно продовжити знаходити оптимальні форми і методи роботи з педагогічними кадрами, впроваджувати сучасні технології в практичну діяльність педагогів, створювати умови для розвитку і підтримки єдиного інформаційно-освітнього простору з метою забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до організації доступу педагогічних працівників до інформаційних ресурсів, здійснювати постійний моніторинг показників роботи педагогічних працівників для прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності, реалізувати нову модель виховної роботи.      

   Здобутки методичної роботи:

- методична рада працювала згідно з планом методичної роботи;

- більшість вчителів провели предметні тижні, відкриті уроки та виховні заходи;

- усі вчителі підготували звіти з методичної проблеми;

- брали участь в   виставках та конкурсах;

-  участь у вебінарах

- проходження курсів з безбар’єрної та цифрової грамотності

 

  Атестація педагогічних працівників

 

    Важливою ланкою методичної роботи є атестація педагогічних працівників, мета якої постійне професійне зростання кваліфікації вчителів, поширення інноваційних форм виховної та навчальної діяльності, впровадження педагогічного досвіду та інтерактивних методів навчання. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. П’ять  педагогічних працівників  філії в нинішньому навчальному році пройшли атестацію.

Педагоги, які проходили атестацію, демонстрували рівень своєї педагогічної майстерності, презентували власний досвід роботи, брали активну участь у відповідних педагогічних заходах.

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що вона стала чинником професійного зростання педагогів закладу. Цьому сприяла ціла низка обставин, у тому числі різноманітність форм методичної  роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення оригінального та інноваційного досвіду через  виставки педагогічних ідей, відкриті уроки, заходи, семінари,  творчі звіти тощо.

У 2021-2022 навчальному  році  проведена  атестація  педагогічних  працівників,  в  результаті  атестаційними  комісіями   ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»  та  управління  освіти,  культури,  сім’ї,  молоді,  спорту  та  туризму  Мологівської  сільської  ради прийнято  рішення:    

•          Продовжити  на  п’ять  років  строк  дії  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст  вищої  категорії»    вчителю початкових класів   Яненко Наталії Олексіївні,  яку  за  результатами  атестації  визнано  такою,  що  відповідає  раніше  встановленій  кваліфікаційній  категорії.

•          Продовжити  на  п’ять  років  строк  дії  раніше  присвоєного  педагогічного  звання  «старший учитель», вчителю початкових класів   Яненко Наталії Олексіївні, ,  яку  за  результатами  атестації  визнано  такою,  що  відповідає  раніше  присвоєному  педагогічному  званню   «старший учитель».

•          Продовжити  на  п’ять  років  строк  дії  кваліфікаційної  категорії    «спеціаліст  першої  категорії»  вчителю  початкових  класів  Куриловій Валентині Григорівні,  яку  за  результатами  атестації  визнано  такою,  що  відповідає  раніше  встановленій  кваліфікаційній  категорії.

            Продовжити  на  п’ять  років  строк  дії  кваліфікаційної  категорії    «спеціаліст  першої  категорії»  вчителю  географії  Базиленко Світлані Михайлівні,  яку  за  результатами  атестації  визнано  такою,  що  відповідає  раніше  встановленій  кваліфікаційній  категорії.

 

•          Продовжити  на  п’ять  років  строк  дії  кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст  вищої  категорії»    вчителю  фізичної культури ,  Кравченко Петру Павловичу,  якого  за  результатами  атестації  визнано  таким,  що  відповідає  раніше  встановленій  кваліфікаційній  категорії.

•          Присвоїти   педагогічне звання  «старший  вчитель»,    вчителю  фізичної культури,  Кравченку Петру Павловичу  

•          Присвоїти  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  другої  категорії»   Бойко Діні Володимирівні,  вчителю  історії

 

 Працевлаштування та профорієнтаційна робота

Проводилась робота по залученню учнів щодо одержання середньої освіти. У філії оформлено куточки з профорієнтації, проводяться зустрічі з представниками навчальних закладів  м.  Білгорода-Дністровська,  Старокозацького  ліцею,  працівниками служби зайнятості. Учні закладу  взяли  участь  у Днях відкритих дверей навчальних закладів районного  центру,  в масовому профорієнтаційному заході "Акція-Випускник- Ярмарок професій. Проводиться інформування учнів про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці.  Психологічною службою школи проводиться робота по виявленню  професійних здібностей та нахилів дітей, розповсюджується  інформаційна література.

Питання про працевлаштування випускників 9 класу знаходилось на  постійному контролі адміністрації школи.  Із  випускників 9 класу 2022 року  планують  піти  навчатися: 

до  НЗ  І-ІІ рівнів  акредитації – 14,

до  ПТУ – 6.

продовжити навчання в школі-2

 

Навчальні досягнення здобувачів освіти та вчителів

Якість знань (у %) Випаснянської філії №2 на кінець року  складає 43%.

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

Якість знань %

5

20

3

12

3

2

25

6

23

8

8

6

1

30

7

19

1

11

6

1

37

8-А

15

6

9

-

-

0

8-Б

16

2

9

5

-

31

9

24

4

13

6

1

29

Всього

117

24

62

26

5

43

 

На високому рівні навчальний рік закінчили

Полторак Анастасія  та Тодорова Тетяна – 5 клас,

 Бойко Світлана – 6 клас,

 Колісниченко Ольга -7 клас,

 Перчуляк Марія – 9 клас.

Похвальним листом було нагороджено  4 учениць : Полторак Анастасію, Тодорову Тетяну, Бойко Світлану, Колісниченко Ольгу.

.

За 2021-2022 навчальний рік усі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом. Особлива увага приділялася проходженню курсів тими вчителями, які будуть  викладати   у 2022-2023  навчальному році у 5 класі НУШ.

На протязі навчального року вчителями Випаснянської філії №2 проводилися предметні тижні:

  1. Тиждень природничо-математичних наук ( Рудницька Г.Г., Поторак Н.В.) :

учні виявили знання про сучасну екологічну ситуацію в Україні, у ході  практичних занять в процесі колективної праці прививалися навички свідомої, культурної людини, яка відповідальна за свої вчинки;; серед учнів 5-9 класів було проведено:

- математичну вікторину;

-змагання "Мрійлива флора світ рослинний" сприяли розвитку в учнів 6 класу пізнавальної активністі з курсу ботаніки, бережливого ставлення до навколишнього середовища, любові до природи. Учні 7 класу розширили знання з дисциплін природничого циклу: фізики, хімії, біології;

-серед учнів 8-х класів було проведено конкурс "Юний біолог" за номінаціями: "Ботаніка", "Географія", "Зоологія", "Хімія", "Анатомія". Учні систематизували та узагальнювали свої знання з різних наук, формували логічне мислення. Проявляли свою творчість, розвивали пам'ять та спритність (відтворили за допомогою геометричних фігур тваринок, які були поряд з ними протягом декількох днів); з математики вирішували ребуси, кросворди, цікаві задачі.

 

 

  1. В рамках тижня рідної мови були  проведені:

- конкурс малюнків серед учнів початкових класів "В гостях у казки",

-серед учнів 5-9 класів - "Сторінками прочитаних творів".  Мета даного заходу - заохотити учнів до читання художньої літератури; 

-для вучні 6-7 класів була проведена бібліотечна година про книгу Дмитра Білоуса ,,Диво калинове'', відзначаючи красу та багатство рідної мови, висловлюючи повагу до всього свого українського.

-Вчителем української мови та літератури Бондаренко Т.В.  для дев'ятикласників проведена Година романтики "Поезія закоханих сердець" (стежини кохання в творах українських письменників та поетів). 

-Під керіництвом Тодорової Т.П. діти мали можливість познайомитись з висловами відомих людей про кохання, учні  6 класу вчилися добирати епітети до слова кохання.

 

  1. В рамках тижня зарубіжної літератури серед учнів 5-9 класів були проведені:

- література гра «Кращий мовознавець зарубіжної літератури»; учні декламували  улюблені вірші,

-відбувся конкурс малюнків "Мій улюблений герой зарубіжної літератури";

- з учнями  9 класу була проведена літературна вітальня"Через віки з любов"ю...";

-для учнів 5 класу проведено літературну вікторину « У світі казок». Метою проведення  було  підвищення інтересу здобувачів знань до предмету «Зарубіжна література», залучити школярів до найкращих досягнень світової літератури; систематизувати знання із зарубіжної літератури, розвивати пізнавальний інтерес, читацькі смаки; виховувати любов до читання, прищеплювати шанобливе ставлення до книги; сприяти формуванню в учнів уявлень про єдність світового літературного, культурного й цивілізаційного процесів та повагу до творчості зарубіжних письменників.

 

  1. Під час проведення тижня української мови та писемності вчитель інформатики Наталя Петрівна Товстига навчала учнів створювати якісний візуальний контент за допомогою сучасних інформаційних технологій. Учні 5-9 класів долучилися до створення онлайн-газети та хмаринки висловів про мову.

Першокласники вчилися «малювати» рідну мову. Анна Олександрівна Вельшинська повела їх чарівними мальовничими стежинами української писемності.

 Для учнів 9-го класу вчителем української мови та літератури, Бондаренко Тетяною Володимирівною,  був проведений урок-подорож "Лабіринтами рідної мови", для учнів 8-Б класу  провела урок-гру "Правда чи дія”. Учні 9 класу долучилися до Радіодиктанту національної єдності-2021.

Гончаренко Неля Сергіївна у 4 класі провела годину – практикум "Говоримо українською". 

У 2 класі керівниками - Бонцевич Тетяною Борисівною та Крістєю  Іриною Миколаївною  було проведено урок-подорож «Калинові зернятка рідної мови».

Тодоровою Тетяною Петрівною проведено мовознавчий марафон для учнів 5-6 класів "Вивчай українську".

Учні 5-9 класів створювали газети .

 

  1. Протягом тижня географії під керівництвом вчителя Базиленко Світлани Михалівни учні вправлялися в орієнтуванні на місцевосці, знайомилися з природою рідного краю. У 4 класі була проведена спортивно- географічна естафета "Материками та континентами" . Під час дистанцйного навчання проводилися уроки-подорожі по різним країнам світу.

 

  1.  В рамках тижня початкової школи було поведено свято Осені. У 3 класі Яненко Н.О.  провела урок-тренінг «Надзвичайні ситуцаії». Разом із класним керівником Гончаренко Н.С. учні 4 створювали лепбуки на космічну тематику. У 1 класі ВельшинськаА.О. провела творчу майстерню "Моя професія в майбутньому."

 

         У листопаді 2021 року проводився ІІ (територіальний) етап ХХІ Міжнародний конкурс з украінської мови імені Петра Яцика, у якому брали участь Рудницька Марина ( 5 кл.), Бойко Світлана (6 кл.), Гетманченко Діана (7 к.) – викладач Тодорова Т.П., Перчуляк Марія (9 кл.), Яновіцка Аліна (9 кл.) – викладач Бондаренко Т.В. Бойко Світлана зайняла  ІІ місце і взяла участь у обласному етапі данного конкурсу, Гетманченко Діана та Яновіцка Аліна посіли ІІІ місце.

          У  ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з хімії Єлісін Максим учень 8- Б класу посів І місце  -викладач Рудницька Г.Г. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з біології Перчуляк Марія зайняла ІІ місце - викладач Рудницька Г.Г. Єлісін Максим брав участь в обласному етапі олімпіад з хімії. Учениця 9 класу Коваленко Ольга посіла ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.

         17 листопада 2021 року 36 учнів 2-8 класів школи взяли участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер - 2021» (вчителі: Товстига Наталія Петрівна., Гончаренко Неля Сергіївна). Переможцями  конкурсу стали Шевченко Михайло (2 кл.), Гончаренко Вікторія (2кл.), Рудаковська Вікторія (3 кл.), Рудницька Марина ( 5 кл.) – викладач Товстига Н.П.

        Учні  5-7 класів  брали  участь  в  Шкільній всеукраїнській дистанційній  олімпіаді  Осінь-2021   на  освітній платформі  “Всеосвіта”: 

-з  української  мови  20 учнів  (5 клас – 7 дітей,  6 клас – 8 дітей,  7 клас – 5 дітей) – Полторак  Анастасія,  учениця  5 класу  відзначена  Дипломом  ІІІ ступеня,  Тодорова  Тетяна,  учениця  5 класу  відзначена  Дипломом  ІІ ступеня.

-  з української  літератури  4 учні (5 клас – 3  учні,  6 клас – 1 учениця) - учениці  5 класу  Полторак  Анастасія  та  Тодорова  Тетяна  відзначені  Дипломами  ІІ ступеня.

       27 учнів та  учениць  5-8 класів  узяли  участь  у Всеукраїнській грі «Соняшник».  У зв’язку  з  воєнними  діями  в  Україні  результати  поки  що  невідомі.

        В шкільній онлайн-олімпіаді з математики , що проводилася на освітній платформі Всеосвіта, взяли участь 8 учнів ( 5 клас – 3 учениці , 6 клас – 2 учні, 7 клас – 1 учениця, 9 клас – 2 учениці) -  Полторак  Анастасія,  учениця  5 класу  відзначена  Дипломом  І ступеня,  Тодорова  Тетяна,  учениця  5 класу  відзначена  Дипломом  ІІ ступеня, Рудницька Марина, учениця  5 класу  відзначена  Дипломом  ІІІ ступеня.

        У дослідницькому проєкті по вирощуванню кристалів у рамках Всеукраїнського конкурсу від МАН України під керівництвом Полторак Н.В. брали участь учні 7-13 років.

Бойко Світлана, учениця 6 класу, отримала сертифікат від Національного центру " Мала академія наук України" із курсу фізики на тему: " З чого складається все?" при підтримці вчителя математики та фізики Полторак Наталі Василівни.

 З метою обміну педагогічним досвідом та показу педагогічної майстерності, вчителями школи проводилися відкриті уроки та заходи:

- Товстига Н.П. урок з інформатики у 2 класі на тему «Порівняння та впорядкування об'єктів»,

захід – тренінг «День безпечного інтернету»;

- Бойко Д.В. урок з історії України у 7 класі на тему «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства»; урок із всесвітньої історії «Франція ХІ-XVст. Столітня війна (1337  1453 рр.).Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів». Захід-тренінг «Всі ми різні – всі ми рівні» ;

- Курілова В.Г. урок української мови у 4 класі на тему «Пригадаю вивчене про прикметник», захід «Толерантність врятує світ»

- Кравченко П.П. урок з фізичної культури у 7 класі на тему «Баскетбол. Навчання ведення м’яча»; захід «Ігри нескорених».

- Вельшинська А.О. урок  з  предмету Я досліждую світ у 1 класі на тему «Для чого нам зуби»; захід «У пошуках скарбів».

- Базиленко С.М. урок з географії у 8-Б класі на тему «Форми земної поверхні України. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин».

- Поремська Ю.М. урок англійської мови у 5 класі на тему « Ідемо за покупками».

- Крістя І.М. захід у 2 класі на тему «Можливості обмежені – можливості безмежні».

- Гончаренко Н.С. урок  з  предмету Я досліждую світ «Тихий океан – найбільший океан», захід «Україна- це я, Україна- це ми»

- Костенко С.Г. урок з історії України у 8 класі на тему «Морські походи козаків. Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна».

- Яненко Н.О. урок з української мови у 3 класі на тему «Утворюю слова за допомогою префіксів»; захід на тему «Добре тому жити, хто вміє дружити».

- Коваленко Л.С. урок з основ здоров’я у 5 класі на тему «Емоції, почуття і співчуття», «Ми – особливі»; захід на тему «Волонтерство».

- Бондаренко Т.В. урок з англійської мови у 2 класі «Ми – щасливі. Емоції та чуття»; захід на тему «Голодомор в Україні: говоримо сьогодні, пам’ятаємо завтра».

 

 Виховна робота та  досягнення здобувачів освіти

 

    Виховна тема закладу:

«Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку потенціалу учнів»

  У 2021/2022 навчальному році  виховна робота була спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

  У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких заходів: Свято першого дзвоника, День учителя, Свято осені, Новорічні ранки, День захисника України,  День перемоги ,  День пам’яті та примирення, Свято останнього дзвоника. При проведенні цих свят охоплено 100% учнів школи , з дотриманням  карантинних обмежень.  Для їх реалізації в школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників, на основі формування цінностей та компетентнісного підходу та включають у себе календарні, традиційні шкільні та державні свята, заходи, конкурси,  заходи управління  освіти, обласні та Всеукраїнські заходи. І хоч заклад майже весь рік працював без педагога – організатора , на якість проведених заходів  та організацію освітнього процесу це не вплинуло.

    Національно-патріотичне виховання є важливою складовою навчального процесу у закладі. Патріотичне виховання забезпечується через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Протягом року класні керівники 1-9-х класів проводили бесіди, години спілкування, уроки мужності з відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю.

   Зокрема проведені уроки мужності з відзначення річниці визволення    України від фашистських загарбників . Рій «Придністровці» впорядкував територію обеліску загиблим односельцям та територію прилеглого парку. Учні  філії брали активну участь у онлайн- конкурсах малюнків:

- «Разом до Перемоги» , який проводив Одеський обласний гуманітарний центр.

 Дві учасниці Тодорова Тетяна та Наливана Мілана отримали дипломи за ІІІ місце.

-Творчий флешмоб «Мамо, я бачу війну»

                               «ВійнаВеснаПереможемо»

У філії були проведені заходи з нагоди Дня української писемності та мови, Дня  рідної мови, відзначено День Соборності та Свободи України,   День Єднання  України  та День Гідності, заходи до вшанування пам’яті жертв Голодомору та Голокосту, заходи до Дня захисників та захисниць України, Небесної Сотні

 

Становлення громадянина :

Години історичної пам’яті до Дня пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Заходи до відзначення 90- річчя Одеської області

Онлайн- конференція до Дня пам’яті жертв політичних репресій

Уроки доДня Європи в Україні

Години спілування пам’яті героїв Крут

Правовий квест «Права щасливих дітей»

Вікторина «Права дітей в малюнках»

Тиждень правознавства

ІНФОРМАЦІЙНО- ОСВІТНІ ХВИЛИНИ «Вчинки- гідні поваги»

Акція «Друге життя речей . Скло»

  Щодо правоосвітньої та правовиховної роботи у школі вивчається предмет правознавство (9 клас). Учні школи були активними учасниками   тижня правової освіти, який проходив  у  грудні 2021 р.. Метою проведення було: формування правосвідомості, правової культури школярів, розвиток ключових компетентностей самоефективної особистості. У рамках тижня, проведеного вчителем правознавства Костенко С.Г. учні були учасниками правових конкурсів, вікторини «Чи знаєш ти свої права?», організовано виставку малюнків на тему: «Мої права», юридичні консультації поглибили знання учнів, виявили їх творчі здібності.

 

Згідно з Концепцією Нової школи впроваджувався наскрізний процес виховання, який формує цінності та компетентності

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙ

 

Акції  «Милосердя», «Жменька доброти»,»Монетки дітям»

Тренінг  «Волонтер – це  покликання»

Благодійна  акція  до  міжнародного  дня  людей  з  обмеженими  можливостями  (відвідування  випускниці закладу   Райлян  Карини) 

Привітання  ветеранів  педагогічної  праці

Уроки  мужності  «Війна.  Ріка  нашої  пам’яті»

Практичні заняття  «Мудрість  прощати»

Привітання  ветеранів,  воїнів-афганців,  воїнів  АТО.

Прибирання  центральної  вулиці  села  Турлацької,  прилеглої  до  школи  території  та  території  біля  обеліска  загиблим  землякам

Челендж до Дня матері та Дня родини

Родинні Олімпійські ігри

Заходи до Дня миру

Музейний урок «Партизанськими стежками»

Заходи до Дня миру

Покладання квітів до Дня пам’яті та примирення

Онлай вітання до Дня матері

Марафон «До світлого дня- світлі вчинки»

Годиина спілкування «Афганськими стежками»

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

 

Конкурси  та  виставки  малюнків

Народознавча  вітальня  «У Резиденції святого Миколая»

Новорічні  ранки  та  дискотека

Новорічні  віншування  «Радуйся,  земле!»

Бібліографічні  виставки

Фоточелендж до дня української хустки

Фото-флешмоб  «Україна  веселкова.  День  вишиванки»

 Челендж «Освіта Одещини у вишиванці»

Флешмоб « Мої улюблені книги »

Участь у Всеукраїнському проекті «Північні пошуки»

Конкурс на найкращу зачіску до Дня краси

Онлай листівка до Дня захисниць та захисників України

Радіодиктант національної єдності

Покладання квітів до обеліску до Дня визволення України від фашистських загарбників

Подорож сторінками книги Д митра Білоуса «Диво калинове»

Година романтики «Поезія закоханих сердець»

Літературна вітальня «Через віки з любов’ю»

Інформаційні хвилини до 70-річчя народження Назарія Яремчука та 80- річчя Богдана Ступки

Конкурс малюнків «Моя мрія»

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

 

Впорядкування  шкільної  території

Генеральні  прибирання

Тиждень  профорієнтації. Ярмарок професій

Година  спілкування  «Твоя  професія – твій  вибір»

Трудова  акція  «Пам’ятник.  Могила.  Обеліск» 

Акція  «Дерево  добра»

Акція  «Зробимо  Україну  чистою»

Онлайн урок «Світ професій»

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

 

Акції  «За  чисте  довкілля. Хто як не я?»

Конкурс  малюнків  « Чорне  море очима дітей»

Виставка  малюнків  «Намалюй  свою  мрію»

Участь  у  фестивалі-ярмарку  екологічних  агітбригад

Акція  «Годівничка»  (1-4 класи)

Випуск  інформаційного  вісника

Облагородження  шкільної  території  (висадка  дерев,  квітів)

Висадка  кленової та туєвої алей

Конкурс «Юний біолог»

Відео лекторій до дня водно- болотніх угідь

Уроки екологічного виховання

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

 

Тижні безпеки руху

Олімпійські уроки

Велопробіг громадою

Проєкт «Супергерої FAST»

Тижні протипожежної безпеки

 

Єдині національні уроки безпеки руху

Тиждень толерантності

Флешмоб «Моя улюблена іграшка»

Онлайн лінійка Останнього дзвоника.

Уроки дорожної безпеки в умовах воєнного стану

Декада безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану

Участь у Всеукраїнському уроці з фізичної культури

Година безбар’єрності

День безпечного інтернету

Челендж СПІВАЮЧИСТО відUNICEF Ukraine

Уроки толерантності

Уроки безпеки руху на залізниці

Цикл заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

 

Урочиста  лінійка  «Вересень  скликає  всіх до  школи»

Курс вивчення української мови «Говоримо українською»

Урок-реквієм  «Історія  і  трагедія  Бабиного  яру. Червона точка пам’яті»

Лінійка  Гідності  та  Свободи

Флешмоб  «Україна – це  ми»

Козацькі  розваги  для  учнів  6-7 класів

Тиждень  рідної  мови  (листопад)

Уроки  мужності  «Слава  Україні.  Героям  слава»

Година  спілкування  «Афганістан – мій  біль,  моя  пекуча  рана»

«Соборність  України  від  діда-прадіда»  (січень), 

Мовознавчий  експрес  «Чарівний  світ  української  мови»

Уроки  права  «Права  і  обов’язки»,  «Відповідальність – основа  успіху»

Музейні уроки

 

 Гурткова робота

 

Відповідно до плану роботи школи на 2021-2022 навчальний рік та плану виховної роботи в школі проводилася  гурткова робота. Згідно з річним планом роботи було проведено контроль за роботою  гуртків, відвідано заняття та проведено їх аналіз.   У закладі працюють такі гуртки:

пішохідно-туристичний 

волейбольний

гурток «Джура»

гурток «Юний географ»

хореографічний гурток (з січня).

Протягом  року   гуртківці мають  певні здобутки та   досягнення:

 

Назва  конкурсу

ПІ  учня

клас

Місце

Гурток «Юний географ» (Світлана Базиленко)

1

Конкурс  малюнків "Чорне море очима дітей"

 

2

Пішохідна екскурсія  «Моє село на капті України»

 

 

 

Хореографічний гурток (Наталія Рубанович)

1

Участь у Всеєвропейському челенджі «Європа підтримує Україну»

 

 

 

2

Музична вітальна листівка до Дня Вишиванки

 

 

 

Волейбольний гурток (Петро Кравченко)

1

Міні- футбол

 

7-9

ІІмісце

2

Теніс

Команда

 

5 місце

3

Шахи

Команда

 

І місце

4

Шашки

Команда

 

ІІ місце

5

Волейбол хлопці

Команда

 

5 місце

6

Волейбол дівчата

Команда

 

І місце

 

Загальний  результат

 

 

 місце

                      Пішохідно – туристичний гурток (Олександр Коваленко)

1

Туристичні змагання

Команда

8-9

І місце

2

Всеукраїнський конкурс з в’язання вузлів «Знання для Перемоги»

Індивідуальний

8-9

ІІІ місце Сапожник Марія

І місце- Компаній Анастасія

3

Одноденне таборування «Сокіл. Джура»

 

 

 

          Гурток «Джура» (Лариса Коваленко)

1

Одноденне таборування «Сокіл. Джура»

Команда

8-9

 

2

Просвітницький проект з  протипожежної безпеки

 

1-9

 

3

Фестиваль екологічних агітбригад

 

9

І місце

4

Акція «Зробимо Україну чистою»

 

1-4

 

5

Висадка кленової алеї

 

9

 

6

Музична листівка до дня захисників та захисниць України

 

8-9

 

7

Участь в онлай конкурсі «Відун »

 

8-9

 

8

Участь в онлайн фестивалі «Ватра»

 

3-9

 

9

Участь в челенджі «Моїй Одещині -90». Презентація про розвиток і становлення села.

 

8-9

 

10

Відеозвіт екологічної діяльності

 

9

 

 

 

 

 

 

               

 

В організації позакласної роботи були використані різноманітні форми і методи: це олімпіади,  турніри, конкурси знавців, вікторини, усні журнали, екскурсії, ігрові тренінги, брейн-ринги  тощо. Щодо форм позакласної роботи з предметів, то вони були в основному груповими та індивідуальними. Важливою формою позакласної роботи з предмета є гурток. Він дозволяє організувати систематичні заняття за певною програмою і з постійним складом.

 

На базі закладу керівником гуртка «Джура» Коваленко Л.С. були проведені :

-семінар- тренінг для виховників роїв по підготовці Всеукраїнської юнацько-дитячої військово-патріотичної гри «Сокіл ДЖУРА»

-одноденне таборування роїв Гри «Сокіл Джура» Мологівської сільської ради

- організовано робочу групу по створенню вітальної листівки до дня створення Одеської області від закладівосвіти  Мологівської сільської ради.

 

Вчителі філії Полторак Н.В. та Коваленко Л.С. взяли участь у челенджі «Моїй Одещині - 90»

Керівником музею Тодоровою Т.П. проведено цикл інформаційних заходів  до 90 – річчя Одеської області

 

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм

 

На виконання Закону України „Про охорону праці",  згідно з  річним планом роботи та з метою попередження травматизму, створення безпечних умов навчання та праці у школі проводиться систематична робота.

  Ведеться постійна робота з дотримання тех­ніки безпеки: створено куточки безпеки жит­тєдіяльності; заклад освіти забезпечено проти­пожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку за­землення й опору ізоляції; зібрано методичні ма­теріали з питань охорони праці; на всій території означено плани евакуації; пожежні виходи функ­ціонують.

При проведенні уроків фізики та хімії, інформатики, виконанні практичних та лабораторних робіт учителі-предметники регулярно здійснюють інструктаж з техніки безпеки на робочих місцях. На початок року  комісія з охорони праці проводить обстеження стану надійності закріплення спортивного обладнання на спортмайданчику та ігровому майданчику, у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, про що складається  відповідні акти.

При проведенні позакласної роботи (конкурси, екскурсії) вчителі, які супроводжують учнів, відповідають за збереження життя і здоров'я дітей. Учням попередньо нагадуються правила дорожнього руху, правила поведінки у громадських місцях та дотримання техніки безпеки під час подорожі.

Перед кожними канікулами класними керівниками та класоводами проводиться детальний інструктаж із правил дорожнього руху, поводження з електро- та газовими приладами, вибуховонебезпечними предметами, правил поведінки на воді (льоду) тощо.

На виконання річного плану роботи з питань охорони праці та попередження травматизму протягом вересня кожного року:

1.   Оформляється  акт підготовки школи до нового навчального року.

2.  Наказом по закладу призначаються відповідальні за роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.  Створюється комісія з охорони праці та комісія з розслідування нещасних випадків.

4.  На початку навчального року проводиться вступний інструктаж із техніки безпеки з реєстрацією його в журналі.

На нарадах при завідувачу проводиться аналіз стану дотримання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання законодавства з охорони праці.

Створена комісія по протипожежній безпеці, розроблено план евакуації на випадок пожежі, має місце наочна агітація. Працівники дотримуються правил протипожежної безпеки. 

 У відповідності з посадовими обов’язками, вимогами нормативних документів педпрацівники у своїй роботі дотримуються правил  педагогічної  етики  у спілкуванні  з дітьми, організації їх  навчання,  проведенні  виховної  роботи.  Проводиться   робота  по ознайомленню учнів з основними положеннями Конвенції про права дитини, забезпечуються відповідні безпечні умови навчання і праці, санітарно – гігієнічні вимоги під час проведення  навчально–виховного  процесу, можливості  дітей харчуватись, отримувати необхідну медичну допомогу. Належні питання охорони праці і дотримання правил техніки безпеки контролюються адміністрацією школи, обговорюються на педраді, видаються накази. Проводиться місячник з охорони праці, тижні  безпеки дорожнього руху, тихні протипожежної безпеки,  тижні безпеки життєдіяльності. 

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям – сиротам, позбавлення батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

 

Питання про дотримання законодавства щодо охорони прав дитини, виконання Закону України „Про охорону дитинства", Конвенції про права дитини щорічно розглядаються на засіданнях педагогічних рад, видаються відповідні накази, ведеться роз'яснювальна робота серед учнів і батьків.

Педагогічні працівники школи з великою відповідальністю працюють по своєчасному виявленню дітей пільгових категорій, здійсненню контролю за умовами життя, захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, надання цільової підтримки. Кожен класний керівник 1-9 класів на початку вересня формує бази даних дітей пільгових категорій, оформляє соціальний паспорт класу,  протягом року  поновлюється банк даних на учнів, які потребують соціальної підтримки.  Всі дані узагальнює соціальний педагог.

 Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року оновлюються дані соціального паспорту закладу.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

 

Назва навчального закладу: Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

Станом на: 05.09.2021 навчального року.

Кількість дітей у навчальному закладі  216

З них за категоріями:

дітей-сиріт _3____________________________________________________________

дітей, позбавлених батьківського піклування _____1___________________________

дітей, під опікою __4_      __________________________________________________

дітей з особливими потребами __1___________________________________________

дітей, які перебувають на диспансерному обліку _22____________________________

кількість багатодітних сімей / в них дітей, які навчаються в школі __33/72__________

кількість малозабезпечених сімей / в них дітей, які навчаються в школі __-_________

кількість сімей в СЖО/ в них дітей, які навчаються в школі_____1_______________

кількість сімей, де є учасники АТО/ в них дітей, які навчаються в школі__1/1_______

дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи __-_______________________

кількість обдарованих дітей ____22__________________________________________

дітей працівників внутрішніх справ та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків __-__________________________________________

дітей, які перебувають на обліку в ССН(крім підопічних)_____-___________________

дітей, які перебувають на обліку КМЛН__-____________________________________

дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку __1______________________

дітей, схильних до правопорушень__1________________________________________

дітей з девіантною поведінкою__-____________________________________________

дітей, які навчаються вдома(інд. форма навчання)  ______________________________

дітей, які навчаються за корекційною програмою__1____________________________

дітей, які перенесли насильство (дата встанов. На облік)__-_______________________

дітей, які прожив. в сім’ях, де існує загроза насиллю__-__________________________

дітей з родин національних меншин (роми)___38________________________________

діти у кого відсутні свідоцтва про народження__-_______________________________

не громадяни України___-___________________________________________________

діти – переселенці___-______________________________________________________

 

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги філії.                                                                               Згідно   рішення виконавчого комітету за №92 від 05.06.2020 року утворено комісію з питань соціального захисту  прав дітей Мологівської  сільської ради та затверджено її склад, до якої включено соціальних педагогів.                                                                                                                                           Упродовж  навчального року комісія збиралася 6 разів для вирішення чергових питань.                     З вересня по червень відбулося  відвідувань родин вдома, проводилися бесіди з батьками на тему виконання батьківських обов’язків

                                                                                              

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи

щодо попередження правопорушень із їх боку

 

З метою запобігання правопорушенням з боку учнів у школі постійно ведеться роз’яснююча профілактична робота класними керівниками,  адміністрацією,  соціальним педагогом та практичним психологом.. Щоденний контроль за відвідуванням і взаємозв’язки з батьками попереджують прояви бродяжництва серед учнів школи. За кожен проступок учня повідомляються його батьки, в окремих випадках батьки запрошуються до школи.

 Поряд з цим належну профілактичну правоосвітню і виховну роботу проводять класні керівники,  адміністрація  школи. Щоквартально адміністрацією школи по проведених заходах, інформаціях класних керівників аналізується робота по виконанню законодавчих документів з питань правовиховної та правоосвітньої роботи та  її результативність, видаються накази.

Заклад  підтримує зв’язок з питань правовиховання, попередження  жорстокості та насильства з  місцевими  органами влади, правоохоронними органами.

                          

Стан дитячого травматизму

 

Збереження та зміцнення здоров'я дітей є однією із основних проблем, над якою наполегливо працює колектив  філії. На виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001р. №563 та з метою попередження дитячого травматизму та створення безпечних умов навчання та виховання у закладі ведеться така робота:

1.     Видається  наказ  по школі  «Про призначення відповідального за техніку безпеки».

2.    Адміністрація тримає під постійним контролем стан роботи з профілактики дитячого травматизму.

3.    На початку року комісія перевіряє готовність і складає акти про підготовку спортивних споруд, майданчиків до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній час, видаються відповідні накази по школі.

    На нарадах при завідувачу  розглядаються питання   профілактики дитячого травматизму та дотримання нормативів з охорони праці для дітей та дорослих, гігієнічних рекомендацій щодо профілактики захворюваності на  КОВІД, ГРВІ та грип. Вчителем основ здоров’я Л.С.Коваленко проводяться заходи з безпеки життєдіяльності.

  Класними керівникам були проведені інструктажі з безпеки під час воєнного стану, під час проведення  уроків, правил поведінки під час повітряної тривоги.

За  2021-2022 навчальний рік у школі  не було зафіксовано  випадків травмування учнів.

 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності школи.

Реагування завідувача філії на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  представниками інших органів громадського самоврядування

 

У відповідності до Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційних прав на звернення до органів влади та органів місцевого самоврядування» в школі встановлено графік прийому громадян завідувачем  філії.

П.І.Б. адміністратора

Посада

Часи прийому громадян

Коваленко Л.С.

Завідувач філії

 Понеділок 14.00 – 16.00

 Вівторок 14.00 – 16.00

Середа 14.00-16.00

Рубанович Н.М

Заступник завідувача з навчально-виховної роботи

П’ятниця 14.00 – 16.00

 

         У 2021/2022 навчальному році до завідувача філії надійшло 15  усних звернень громадян. За видами звернень – це заяви про відрахування дітей, від’їзд за межі громади, звернення про надання довідок до місць навчання та роботи та інше. За результатами розгляду звернень громадян всі питання вирішено позитивно, громадянам надані відповідні документи. З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, вчителі та адміністрація закладу у 2022/2023 навчальному році будуть продовжувати працювати зі зверненнями громадян.

 Матеріально – технічне забезпечення

 

Приміщення школи будувалось за проектом гуртожитку, разом з тим матеріально – технічна база  школи відповідає вимогам, які визначаються відповідними будівельними  та санітарно - гігієнічними нормами  і правилами.

Педагогічною цінністю школи є особистість дитини. Пріоритетною педагогічною цінністю для педагогів школи є безумовна віра в дитину, в те що при оптимальних умовах  проведення її за життєвим вектором може і повинно здійснюватися успішно.

Виходячи із вищезазначених пріоритетних цінностей, місія школи полягає у створенні умов для дітей, наданні рівних можливостей для кожної дитини незалежно від її рівня розвитку, забезпеченні пізнавального розвитку учня та якісної підготовки  до життя.

   Для навчально – виховної роботи в школі обладнано 17 навчальних кабінетів в тому числі :

      * початкового навчання – 4

     * математики – 1

     * історії -1

     * хімії та біології –1  

     * української мови та літератури – 1

     * зарубіжної літератури та іноземної мови   –1

     * географії – 1

     * інформатики – 1

      * ігрова кімната– 1

      * бібліотека – 1

      *спортивна зала -1

·       музей  -2

     * мала актова зала – 1

 

    Стан приміщень задовільний.  Щорічно при підготовці школи до навчального року здійснюється косметичний ремонт  приміщень. Перед початком  2021-2022 року зроблено капітальний ремонт 1 навчального кабінету  (1 клас)

         Колектив закладу  на перше місце ставить створення розвивального середовища, тому що тільки у позитивно створеному  середовищі дитина  може розвиватися сама, вона обмірковує, спостерігає,  робить висновки.

До послуг здобувачів освіти та вчителів закладу:

      - кількість комп’ютерних класів  –1,  (9 шт.)

      - інтерактивні комплекси –5,

      - ноутбуків - 12

      - принтерів - 10

     Санітарний стан території школи та приміщень – задовільний.  Адміністрація школи намагається забезпечувати життєдіяльність та організацію освітнього процесу необхідним матеріалом, меблями, наочністю відповідно до сучасних вимог.

У школі створені умови для оздоровлення дітей. Є спортивний майданчик, який вимагає більш сучасного оснащення.  Забезпечення спортивним інвентарем – задовільне.         

Педагоги закладу прагнуть, щоб середовище було джерелом збагачення дитячої діяльності.

 

Організація харчування та медичне обслуговування

 

Одним із чинників , що впливають на стан здоров′я дітей є харчування, організація якого спрямована на забезпечення повноцінного збалансованого харчування  здобувачів освіти Випаснянської філії №2 ОЗО  «Випаснянський ЗЗСО», регламентується законом України «Про освіту», «Інструкцією  харчування дітей» (зі змінами),затвердженою МОН України, Міністерством охорони здоров′я України 26.02.2013 № 202/165. На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) В грудні 2021 року заклад приєднався до системи НАССР.

   Перед початком навчального року зроблено капітальний ремонт  шкільної їдальні,  закуплено нові столи для приготування їжі,  стелажі для зберігання продуктів, дві  морозильні камери , облаштована доріжка з тротуарної плитки. 

 

 У 2021-2022 навчальному  забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету 99 дітей із 1 -4 класів, дітей АТО -1, дітей позбавлених батьківського піклування -2. 

   Загальний контроль за організацією харчування здійснює медична сестра. Харчоблок та їдальня школи розміщені  окремо від навчального  корпусу. Приміщення їдальні обладнано на 100 посадкових  місць. Але за вимогами карантинних обмежень діти харчуються у дві зміни.   Харчоблок оснащений   обладнанням  для приготування їжі, яке знаходиться у робочому стані. Подано клопотання про придбання необхіднго обладнання для приготування їжі за вимогами НАССР. У закладі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня згідно затвердженого Держпродспоживслужбою меню, забезпечено санітарно-гігієнічний режим. Продукти харчування та продовольча сировина надходять до навчального закладу із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності). У їдальні наявні затверджені графіки постачання продуктів харчування та продовольчої сировини на харчоблок.

 

Відповідно до діючих вимог ведуться журнали бракеражу сирої та готової продукції. Овочі (картопля, капуста, морква, червоні буряки) зберігаються у складі з дотриманням санітарних норм і правил, у тому числі й умов товарного сусідства. Під час приготування страв суворо витримується поточність виробничого процесу. Обробка сирих і готових продуктів проводиться на різних столах з відповідним маркуванням. Не допускається перехресне забруднення.

  Асортимент харчових продуктів, з яких складається раціон харчування учнів є різноманітним. Він включає свіжі овочі і фрукти, м'ясо, рибу, молоко і молочні продукти, соки, сухофрукти, крупи, макаронні вироби. На кожну страву є вихід у грамах згідно вікових норм.  Ціна комплексного обіду становила 25.00 грн.

В  їдальні готується широкий асортимент страв для споживання учнів. Видача готових страв здійснюється після приготування та бракеражу готової продукції. Дотримується температурний режим зберігання, обробки продуктової сировини і видачі готових гарячих страв. Крім медичного контролю за якістю харчування, створено громадський контроль (батьківський комітет). Обіди готуються якісно. Скарг на якість харчування немає.

 

     Приміщення харчоблоку  та їдальні щоденно прибираються, раз на тиждень робиться генеральне прибирання з миючими засобами, які внесені до єдиного реєстру МОЗ України та мають позитивний висновок Державної санітарно – епідеміологічної експертизи МОЗ України.

    Харчоблок використовується раціонально. Кухонний посуд та інвентар зберігається в  спеціально відведених місцях, промаркований, використовується за призначенням. 

     Документацію з організації харчування в школі ведуть медична сестра, кухар та комірник, журнали заповнюються своєчасно та охайно.

     Зберігання продуктів харчування відповідає встановленим вимогам. Всі продукти, які постачаються на склад, приймаються в присутності медсестри та завідувача філії. Комірник чітко дотримується терміну реалізації продуктів.

     На підставі вищесказаного слід зазначити, що робота закладу  з питань організації  харчування учнів знаходиться на достатньому рівні.

    Філія забезпечена 1 ставкою  медичної сестри. На цій посаді працює медична сестра  з відповідною фаховою освітою.

     У школі створені задовільні умови для проведення медичної,  оздоровчо – профілактичної роботи. Медичний кабінет забезпечений холодним  та гарячим водопостачанням, у наявності ваговимірювальні прилади, а також укомплектований засобами медичного призначення для надання першої та невідкладної медичної допомоги.

    Щорічно у вересні медсестра оглядає дітей, вивчає медичні картки та проводить розподіл дітей  за фізкультурними групами та групами здоров′я.

    За результатами поглибленого огляду учнів складені «Листки здоров′я».

    За встановленим графіком проводиться оцінка санітарно – гігієнічного стану приміщень школи. Результати фіксуються в журналах встановленого зразка.

    Активізувалася робота з прищеплення дітям навичок особистої  та загальної гігієни, загальна санітарно – просвітницька діяльність серед учнів та батьків.

   Забезпечення адміністративного контролю за медичним обслуговуванням учнів здійснює завідувач філії.

   Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

   Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по філії.

Вчитель  фізичної культури  під час проведення уроків, відповідно до  групи здоров'я з фізичної культури  дає навантаження згідно з нормами і рекомендаціями лікарів.

Медичний огляд працівників в поточному навчальному році не проводився через карантинні обмеження.

Організація роботи з ЦЗ навчального закладу

Робота з ЦЗ в навчальному закладі організована відповідно до вимог Кодексу з Цивільного захисту.

Навчання учнів   1-9 класів  проходить за програмами «Основи здоров’я».

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію  навчання учнів та постійного складу працівників  школи згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Здійснювалась перевірка і закріплення учнями школи теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах.

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи. Також функціонують формування: пожежогасіння, охорони громадського порядку, надання першої медичної долікарської допомоги, евакуаційне, оповіщення та зв’язку, визначені функціональні обов’язки командирів формувань. Однак матеріально-технічне забезпечення формувань - недостатнє, більшість працівників школи не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо.

Фінансово-господарська діяльність

у 2021-2022 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. На території закладу розташовані будівля школи, шкільна їдальня, котельня,  підвал,  надвірні туалети. Стадіон  знаходиться  окремо,  через  дорогу.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40  років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з коллективом  постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться  бухгалтерією  ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»  Мологівської  сільської  ради.  Протягом  року  в  школу  надходили  обладнання  для  оснащення:

-1 класу,  який  працює  за  Концепцією  Нової  української  школи  (  комп’ютер,  ламінатор,  колонки,  інтерактивна дошка.);

-3 класу,  який  працює  за  Концепцією  Нової  української  школи  (  комп’ютер, ,  колонки,  інтерактивна дошка.);

-столи для дитячої творчості- 2 шт.

- набір природничих карт -1 комплект

- дидактичний матеріал для уроків природознавства-2 компл.

- плівка для ламінату

-фарби для заправки картриджів

-офісний папір

-флешки

 

 

Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії.  Працівники філії, учні проводили різні акції, брали участь в акції з благоустрою «За чисте довкілля», «Зробимо Україну чистою» під час якої упорядковано клумби, висаджені квіти.  Учнями школи проводилося прибирання  території,  прилеглої  до  пам’ятника,  встановленого  загиблим односельчанам. Ведеться покіс трави на території школи.

 

Управлінська діяльність

 

  Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи опорного закладу, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована  і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключення до мережі Інтернет дає можливості  користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

           Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У філії ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання філії, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У філії адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради філії, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  філією більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.  

 

Пріоритетні завдання розвитку Випаснянської філії №2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» в 2022/2023 навчальному році

У навчанні:

- створення безпечного освітнього   середовища згідно вимог  воєнного стану

- створення умов для освітньої діяльності учнів, які відповідають вимогам Нової української школи;

- оволодіння вчителями техніками дистанційного навчання;

- залучення обдарованих учнів до науково-дослідної діяльності, участі в різних інтелектуальних заходах;

- підтримка та розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища.

У вихованні:

- дотримання принципу дитиноцентризму, орієнтація на учнівські потреби;

- підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів;

- спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних для швидкоплинних умов життя.

У методичній діяльності:

- залучення усіх учителів до оволодіння дистанційним навчанням як додатковим до традиційного;

- переорієнтація вчителів на організацію освітньої діяльності учнів в умовах швидкоплинних змін;

- надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних заходах різного рівня.

У роботі з кадрами:

- забезпечення адміністративної підтримки молодих учителів;

- підтримка вчителів, які створюють умови для дистанційного навчання учнів.

У системі контролю за освітнім процесом:

- спрямування педагогічної діяльності на створення партнерських взаємин під час освітньої діяльності учнів;

- підтримка інноваційних пошуків, які сприяють підвищенню якості освіти.

В управлінні :

- виконання запланованих рішень для досягнення означених результатів;

- підвищення іміджу  закладу;

- забезпечення розвитку філії на основі демократизації управління;

- забезпечення сучасних матеріально-технічних та навчально-методичних умов для учнів та вчителів;

- підтримка ефективної співпраці з батьківським комітетом;

- створення умов для реалізації проблеми та методичної теми школи;

- дотримання працівниками, учнями правил техніки безпеки.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень