A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Щорічний звіт завідувача Випаснянської філії № 1 ОЗО « Випаснянський ЗЗСО»

Щорічний звіт завідувача

Випаснянської  філії № 1 ОЗО « Випаснянський ЗЗСО»

Мологівської сільської ради

Моісеєнко Оксани Анатоліївни

про діяльність закладу 

в 2022/2023 навчальному році

 

       Робота  Випаснянської філії № 1 ОЗО « Випаснянський ЗЗСО » у поточному навчальному році була спрямована на  виконання завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової  та базової середньої освіти, а також   Програмою розвитку навчального закладу і  річним планом роботи школи. Філія забезпечувала оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність на створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян.

Значна увага приділялась упровадженню ідей НУШ, реформи загальної середньої освіти за напрямками:

 • підготовка до впровадження нових державних стандартів початкової та загальної середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для самореалізації особистості;
 • запровадження принципу педагогіки партнерства, дитиноцентризму;
 • децентралізація та ефективне управління;
 • створення сучасного освітнього середовища;
 • підвищення мотивації вчителя, надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання.

Колектив  працював над створенням такої школи, у якій буде приємно навчатись, і, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. У закладі не тільки  прислухаються до думки здобувачів освіти, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку, а й  бути відповідальними громадянами.                                                   У 2022-2023 у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

Управління філією здійснювалось згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішнього моніторингу та календарних планів учителів – предметників. Така система планування, що відпрацьована в закладі  та заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток філії. У  закладі опрацьовані всі нормативно-правові документи, що регламентують  його діяльність, створений сайт, на якому висвітлюється  інформація, необхідна для здобувачів освіти, батьків і педагогічних працівників.

            У закладі адміністрацією використовується багато різних форм спостереження за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як моніторинг стану  викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, спостереження, анкетування тощо. Аналіз результатів  знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по закладу. Також проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація закладу приймає певні управлінські рішення відносно конкретних учителів та учнів.

            Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом більш близький до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Завідувач філії у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

Протягом року проводився вивчався стан викладання  математики, інформатики, відвідувалися уроки вчителів, що атестуються. Окремо вивчалося питання правильності підпису робочих зошитів учнів з української мови та математики, а також стан ведення зошитів з математики. Проведено аналіз своєчасного проведення інструктажів учнів з БЖД та ОП. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по закладу, прийняті  рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як: Рада профілктики, батьківський комітет.

            Заклад освіти працював відповідно до статуту. Головним завданням закладу було забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості.

            Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають  загальну середню освіту. Заклад  надає можливість здобути екстерном  освіту всім бажаючим, які проживають у мікрорайоні. Виконаний план набору учнів у 1-ші класи.

            Педагогічний колектив філії проводив роботу зі збереження та розвитку шкільної мережі. На початок 2022-2023 н.р. у закладі було 7 класів початкової школи та 5-9-х класів – 7 класів. Станом на 04.09.2022 року кількість учнів становила 281 чол., середня наповнюваність  класів – 16 учнів.

            Протягом року вибуло 6 здобувачів освіти, прибуло 3, випущено з 9-х класів – 27, у 10-му класі продовжать здобувати освіту 5 дев΄ятикласників, 22 чол. – в інших закладах. Переважно вибуття  здобувачів освіти протягом навчального року відбувалося у зв’язку з  переїздом родини до іншого місця проживання.

 

Навчальний рік

 

 

К-сть класів

Середня наповнюваність

К-сть учнів на 05.09

Поглиблене вивчення  (предмети)

1-х класів

2021/2022

18

16

332

0

2

2022/2023

14

16

281

0

1

              

        У 3-А та   6 класі працювали класи з інклюзивним навчанням для дітей з особливими освітніми потребами.

       Аналіз руху свідчить про дієвість і результативність зусиль педколективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості  загальної середньої освіти.

        Адміністрація закладу освіти  постійно проводить поіменний моніторинг стану зайнятості випускників 9-х класів. Всі вони працевлаштовані або продовжують здобувати освіту.                

 

 

 

 

Результати подальшого працевлаштування здобувачів освіти:

 

9 клас

 

Навчальний рік

К-сть випускників

10-й клас

Інші заклади

ПТНЗ

ВНЗ

I-II рівнів

% учнів, які навчаються

За кордоном

Екстернат

2021/2022

42

23

1

3

15

100

-

-

2022/2023

27

  5

7

7

13

100

-

-

 

У закладі  проводиться профорієнтаційна робота з учнями, роз’яснювальна робота з батьками, школярами щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі. Діти беруть участь онлайн у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

На сьогоднішній день створені всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня. Адміністрація, класні керівники, учителі, батьківське самоврядування систематично контролюють відвідування учнями занять.  Дане питання розглядається на засіданнях, нарадах, ведеться індивідуальна робота з батьками учнів, які не відвідують уроки без поважних причин.

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У закладі створені умови для здобуття освіти за індивідуальними навчальними планами і програмами, які розробляються закладом з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей і потреб відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. У 2022-2023н.р. за індивідуальною формою навчалось 3 учні (3-А та 6 класи). Відкрито 2 класи з інклюзивним навчанням, де отримували послуги 3 здобувачів освіти: двоє з 3-А, один з 6 класу. Підбір педкадрів, складання та виконання планів роботи, розклад занять визначався відповідними наказами.

             

Педагоги філії впроваджують сучасні інноваційні технології:

 

 1. Технологія ОЗОН (особистісно-зорієнтованого навчання).

   Цю технологію використовують учителі української мови і літератури: Балковенко Р.Д.,Боярчук І.В.,Остапенко О.А.

   Своєю метою вони проголошують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду. На уроках  створюються умови для реалізації та самореалізації особистості школяра, а сам процес  навчання будується на принципах варіативності. Ключовими принципами цієї педтехнології є: дитина у школі - повноцінна і талановита особистість; гуманізація і демократизація; навчання на основі успіху, відмова від примушування.

 2. Мультимедійні технології з використанням інтерактивної дошки.

Їх використовує переважна більшість педагогів філії: Руденко Т.А.,Заїка Л.Д.,Хащинська Л.В.,Шарабура Т.Т.,Гольц А.А.,Товстига Л.В., Наздрачова М.В.,Сиротська В.Ф.,Бучинська І.І.,Прокопенко С.Г.

Мультимедійні технології пов'язані зі створенням мультимедіа -продуктів: електронних презентацій та енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. Мультимедіа-технології дозволяють учням, не виходячи з навчальної аудиторії, бути присутніми на лекціях видатних учених, спостерігати за природними явищами, брати участь у інтернет-конференціях, вести кореспонденцію, вивчати англійську мову, знайомитися з видатними історичними особистостями, дивитися історичні хроніки тощо.

 

 

3.  Технологія інтерактивного навчання.

 У педагогічній діяльності вчителів кафедри гуманітарних дисциплін активно використовується технологія інтерактивного навчання О. Пометун.   Адже інтерактивне навчання створює комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Навчальний процес з історичних дисциплін, світової літератури відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,спільне розв'язання проблем на уроках історії, вчитель Бойко Д.В.

 

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювало 3 гуртки, за бюджетні кошти, показник охоплення дітей гуртками та спортивними секціями склав 20 %.

№ п/п

Назва гуртка

Керівник

Дні тижня

 

Час

заняття

Класи

1.

Військово-патріотичний  «Джура»

Русляченко Любов Олександрівна

Вівторок

Четвер

 

15.00-17.00

15.00-17.00

5-7

2.

           «Футбол»

Баранов Віталій Іванович

Вівторок

Четвер

15.00-17.00

15.30-17.30

5-9

3.

Декоративно-прикладне мистецтво

    Руденко Тетяна Анатоліївна

Вівторок

Середа

15.00-17.00

15.00-17.00

2-7

 

В закладі на належному рівні організована методична робота з педагогічними кадрами. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив працює над проблемою «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня». Дана проблема розглядалася на засіданнях методичних об'єднань вчителів освітніх галузей: математика; природознавство; технології, здоров’я і фізична культура;  мови та література; вчителів початкових класів; класних керівників.  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Методична робота представлена індивідуальними та груповими формами. Методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі в інтернет-олімпіадах, інтелектуальних турнірах та конкурсах. Проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук.(вчитель історії Бойко Д.В.) Систематично проводилася позакласна робота з предметів: вікторини, конкурси, інтелектуальні ігри тощо;  досить організовано проходили предметні тижні методичних об’єднань вчителів-предметників.                                     

Протягом навчального року колектив учителів продовжував роботу над пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації учнів закладу; створенням умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадженням в освітній простір закладу сучасних методик і форм роботи як умови успішного оволодіння державними освітніми стандартами.                                                         

Вся робота філії була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту».

 Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення в засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової.

 

 

 

 

 

 

 

Учні філії закінчили 2022/2023 навчальний рік  з такими підсумками:

 

 

Показники успішності в 2022/2023 навчальному році

 

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

 

Початковий

рівень

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

1-4

-

-

-

-

5

7/17%

12/29%

19/46%

2/5%

6

1/4%

10/36%

15/54%

2/7%

7

1/3%

      12/36%

19/58%

1/3%

8

1/3%

9/28%

17/53%

 5/15%

9

2/7%

7/26%

18/67%

-

5-9

12

50

88

10

По філії

7,5%

31%

55%

6%

 

Оцінювання  навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

            Аналіз успішності учнів   за 2022/2023 навчальний рік показав гарний результат.

У закладі активно запроваджуються інноваційні технології. Більшість школярів   справляються із завданнями  високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р, пункту 3 розділу І,  пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від   07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу МОНУ №1/9-218  від 27.04. 2021 року «Про організоване завершення 2022/2023 навчального року та реалізацію Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних  та економічних гарантій у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2022/2023 навчального року» та  наказу Міністерства освіти і науки України від 11січня 2023 року №19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223, та з метою організованого завершення 2022/2023 навчального року, було звільнено у 2022/2023 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової, базової  загальної середньої освіти.

Питання результативності освітнього процесу розглядалося на нарадах , шкільних м/о. Домінує достатній і середній рівень знань учнів, що свідчить про все ще недостатню  мотивацію до навчання.

У 2023-2024 н.р. необхідно забезпечити особистісно орієнтований підхід до організації роботи з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень,  з української мови, математики, алгебри, геометрії, відновлення системного процесу в роботі з такими учнями, використовувати  формувальне оцінювання.

   Головним у освітньому процесі адміністрація закладу та педколектив вбачають у формуванні у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації. Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері освітньої діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного  навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні  та індивідуальні потреби. А ця здатність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.

            Отже, класним керівникам 1х-9-х класів та вчителям-предметникам у 2023-2024 н.р. необхідно забезпечити постійний контроль за охопленням освітнім процесом учнів та їх відвідуванням занять, активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації до навчання.

            Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, які здійснювалися на виконання ст. 10 Конституції України та Закону України «Про основні засади мовної політики». Викладання у закладі ведеться українською мовою, оформлені в класах куточки державної символіки. Учителі української мови застосовують на уроках проектні технології, технологію критичного мислення, інформаційно-комунікаційні технології тощо.

Основними документами, якими керувалася філія у виховній роботі, є:

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Положення про психологічну службу у системі освіти України, затверджене наказом  22.05.2018  № 509,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за № 885/32337

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Обласна програма національно-патріотичного виховання

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти,  затверджено наказом 28.12.2019  № 1646, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Конвенція про права дитини

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України «Про охорону дитинства»

Виховна система філії - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У закладі   відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Мета виховної роботи філії: забезпечення системно-цільового планування та психолого-педагогічного проєктування виховуючих стосунків на основі інтеграції зусиль батьківської громадськості, учнівського, педагогічного колективів закладу, громадських організацій та об'єднань на шляху створення умов по формуванню духовної культури особистості європейського виміру.

Пріоритетний напрямок виховної роботи: забезпечення умов для розвитку системи виховної роботи, спрямованої на виховання життєтворчої та життєво успішної особистості засобами позитивного мислення, спираючись на основні засади української національної школи.

Основні завдання виховної роботи: розвиток виховної системи на основі ідей українознавства, виходячи з Концепції національного виховання "Громадянин України III тисячоліття". Використання різноманітних активних форм виховної роботи з учнями, спрямовані на виявлення та розвиток їх здібностей, формування їх ціннісних орієнтацій, сприяння розвитку життєво успішної особистості засобами позитивного мислення через основні заходи виховної роботи, удосконалення роботи органів учнівського самоврядування з метою соціалізації особистості, виховання учнів як компетентних свідомих громадян, їх громадської активності та ініціативності, забезпечення умов для їх самореалізації, утвердження співробітництва педколективу, учнів, батьків та громадськості у вирішенні завдань філії - розробки й апробації проєктних технологій у виховному процесі, формування у вихованців високих моральних якостей, духовності й духовної культури, формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, виховання особи - патріота, готового до постійної праці задля майбутнього українського народу, формування високої мовної культури, громадянської свідомості, забезпечення екологічної освіти і виховання, розвиток потреби у спілкуванні з природою, її пізнанні й збереженні, гармонійний фізичний розвиток особистості.

Для реалізації цих завдань у філії був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об'єднань класних керівників. Ці плани охоплюють усі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Усю діяльність було спрямовано на виконання таких завдань:

 • формування в учнів навичок та вмінь розв'язувати конфлікти;
 • розуміння учнями особистісних, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів креативності, ініціативності, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;
 • формування в учнів навичок створення та реалізації мистецьких проєктів як основи творчого самовираження й самоствердження особистості;
 • необхідності дотримування учнями конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.

Робота виконувалася за такими напрямами:

І. АДМІНІСТРАТОРСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1.  Підготовлено ряд наказів з виховної діяльності учнівсько-педагогічного колективу.     

2Проведено методичну раду з теми « Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти»; «Безпечне та здорове виробниче середовище є фундаментальним принципом і правом на роботі» та ін.

II.  КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Відвідано -  15 онлайн- виховних заходів, проведених класними керівниками та вчителями, які атестувалися в 2022-2023 н.р.

 2.  Здійснено 2 засідання ШПС класних керівників.

       3. Проводилась робота з контролю роботи класних керівників, згідно складених ними планів    виховної роботи класних керівників 1-9   класів на рік.

        4. Постійно проводився контроль за відвідуванням учнями онлайн - уроків та веденню відповідної  документації класними керівниками.

ІІІ. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

Морально-правове виховання учнів філії реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у листопаді 2022 року, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням. У 2022-2023 н.р. філія працювала над проєктом «Школа простору можливостей». Учні 5-9 класів працювали за різними напрямками роботи. Діяльність у цьому проєкті була описана в конкурсній роботі «У мене є право», яка була представлена на конкурс та стала його презером І місце (учень 9 класу Гербей А.).

Постійно ведеться робота по вихованню толерантного відношення до людей. Протягом року проводились  засідання Ради профілактики  правопорушень. На засіданнях Ради розглядались випадки порушення  поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків уроків без поважних причин.

Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу:

 •  офіційні попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам;
 •  офіційного попередження за противоправну поведінку здобувачів освіти, виправлення ними своєї поведінки.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять здобувачів освіти, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками здобувачів освіти, обстежують умови проживання дітей в сім'ї, вивчають характер та прояви особистості здобувачів освіти, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються зі здобувачами освіти та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню здобувачів освіти в гуртки та секції за інтересами.

IV. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

У рамках екологічного виховання у 2022-2023 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до закладу території, місячники з благоустрою.  Вони самостійно висаджували та поливали квіти.

Відбулися акції: «Годівничка», «Допоможемо зимуючим птахам», «Посади дерево»,  «Твори добро», «Доля планети в наших руках» -де найактивнішу участь взяли учні молодшої та середньої ланки.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь за здоровий спосіб життя», тижня «Здоров'я - найцінніший скарб», у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання. Традиційно проводилися різні шкільні  змагання:

         - волейболу;

- баскетболу;

- футболу;

- змагання з тенісу та шахів;

- дартц

     У філії проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

Протягом 2022-2023 навчального року організовані та проведені зустрічі здобувачів освіти та їх батьків з представниками служби у справах дітей.

Практичним психологом протягом 2022-2023 навчального року проведені заходи:

•  вивчення соціометричного статусу  учнів філії з метою подальшої індивідуальної роботи ;

•  проведення онлайн - годин спілкування з учнями закладу з питань пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров'я « Здоров'я - найдорожчий скарб»,              « Посміхнись життю і воно посміхнеться тобі», «Турбота про здоров'я - обов' язок кожного», «Здоров'я- мудрих гонорар»;

акція «День порозуміння з ВІЛ – інфікованими»;

акція «Червона стрічка»;

конкурс малюнків « Я і моя родина проти алкоголю і тютюну».

V.ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2022-2023 н.р. знайшов відображення у проведенні заходів до Дня пам'яті та примирення, Дня української армії, Дня Збройних Сил України, Дня Гідності та Свободи, вшанування Героїв Небесної сотні.

Проводились шкільні змагання з пневматичної зброї, приурочені вшануванню пам'яті Героїв Небесної сотні та Дню Збройних Сил України. У філії працював гурток «Джура». Проведено шкільний та територіальний етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл». («Джура»).

 • Проведено заходи присвячені річниці Чорнобильської трагедії: виховні години «Чорнобиль – горе України, її незгоєна рана», «Мій біль Чорнобиль». Інформаційні години з відзначення Дня партизанської слави та річниці партизанського руху в Україні у період Другої світової війни 1939-1945 рр.: «Народ пам’ятає , народ славить» , «Пам'ять про минуле»; «Подвиги підпільно-партизанського руху в роки Другої світової війни», «День визволення м. Одеси від німецько-фашистських загарбників» .
 •  Флешмоб під хештегом #ГідністьтаСвобода.
 • Благодійна акція «Спільними зусиллями».
 • Акція пам’яті «Запали свічку пам’яті за загиблими унаслідок збройної агресії російської федерації» .

 

VI. УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Організація учнівського самоврядування у 2022-2023 навчальному році проводилась  відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

Протягом року кожного тижня проводились онлайн  тематичні зібрання. Тематичні зібрання були спрямовані на формування свідомої поведінки здобувачів освіти, профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень, а також присвячувалися визначним подіям в житті суспільства.

З метою пропаганди формування особистої культури здобувачів освіти, естетичного виховання учнів, члени учнівського самоврядування допомагали у проведенні рейдів «Урок», «Діти вулиці ».

Учнівське самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійних акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги.

Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2022-2023 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2023-2024 навчальному році:

 1. Організація волонтерського руху для співпраці з початковими класами філії.
 2. Пошук нових цікавих форм проведення виховних заходів.
 3. Активізація діяльності школи «Лідер».
 4. Внесення змін в роботу учнівського самоврдяування філії з метою поліпшення його роботи.
 5. Перегляд  кадрового складу уряду шкільного самоврядування.
 6. Створення учнівської наглядової ради школи.
 7. Впровадження різноманітних проєктів в життя філії.

VII. РОБОТА З БАТЬКАМИ

 1. Проводились онлайн  батьківські збори за допомогою платформи «Zoom».
 2. Проводилась санітарно-просвітницька робота , пов'язана з карантинними заходами та військовим станом у країні за допомогою сайту  філії, шкільної сторінки Facebook  та батьківських груп у Viber.

VIII. ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

Складено сценарії, підготовлено учнів і проведено  онлайн:

- Свято Першого дзвоника «За новими знаннями»;

-заходи до Дня Учителя;

-заходи до Дня козацтва;

-посвята в першокласники «Сто днів у школі»;

-новорічні ранки;

- заходи до ювілейних дат  з  Дня народження Лесі Українки;

- тематичні заходи по вшануванню жертв Голодомору, Героїв Небесної  Сотні, Дня Соборності України, Міжнародного дня рідної мови, Дня Писемності,  заходи до Дня пам'яті та примирення, Дня матері, Дня вишиванки.

-  день української жінки;

- «Свято Незламного Дзвоника»;

- день захисту дітей

IX.  ВИСВІТЛЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Підготовлено ряд статей і заміток і розміщено на сайті закладу та у групі флії у Facebook.

X.  ВИСТАВКИ

1.   Організовано виставки:

 - конкурс малюнків «Безпечне життя» ;

- виставка-конкурс «Природа й фантазія»;

- святкових вітальних плакатів до Дня Учителя;

- участь у конкурсі «Новорічний вернісаж»;

- виставки «Корисне й некорисне» в рамках тижня екологічного виховання.

2. Виставки малюнків:

 • «Чарівний Світлофор»;
 • «Права дитинства»;
 • «Вогонь – друг, вогонь – ворог»;
 • «Дивосвіт природи»;
 • «Моя родина –Україна»
 • «Місце зустрічі - країна дитинства» до Дня захисту дітей.
 • Фотокалейдоскоп до Всесвітнього Дня захисту тварин «Наші улюбленці!!!»
 • фотогалерея «Мій батько мій герой!» до Всенародного Дня Батька ;
 • конкурс фотолюбителів «Моя Україна», «Моя мальовнича Одещина» ;
 • Фотоколейдоскоп малюнків «Афганська війна очима дітей;
 • Майстер-клас «Писанка мальована, з любов’ю подарована».

XI. АКЦІЇ:

 • Акція «Подаруй бібліотеці книгу!»
 • Акція «Читай українською!» 
 • Акція «Твори добро» (збирали речі і корм для пунктів перетримки тварин).
 • Акція «16 днів проти насильства» до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

      -   «Милосердя» ( збір подарунків для малозабезпечених та дітей-інвалідів). Куратор соціальний педагог Скала О.В.

     -     Акція «Біла стрічка» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

  -       Акція «Переступи поріг з добром» до Міжнародного дня людей похилого віку.

  - Благодійна акція «Спільними зусиллями» до Дня захисників та захисниць України (збір коштів для забезпечення потреб воїнів-захисників)

-        Акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв Голодомору

 -      Акція «Червона стрічка» до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом;

-       Акція до Дня дітей-інвалідів «Іграшка для друга».

-       Екологічна акція  «Чистий берег – чиста Україна» до Міжнародного дня Дністра.

 -      Флешмоб #МандруйУкраїною2022 до Всесвітнього Дня туризму.

  -     Флешмоб у соціальних мережах «#Дякую_вчителю» ;

 

 XII. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Для висвітлення роботи закладу в мережі ІНТЕРНЕТ підготовлено матеріали на сайт закладу.

2. Проводилась  індивідуальна робота з батьками й учнями.

3. Підготовлено матеріали до шкільного «Пресцентру»:

- вітання переможців творчих  конкурсів та спортивних  змагань.                              

 

ХIII. УЧАСТЬ У МІСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ КОНКУРСАХ

    Навчальні досягнення учнів стимулюються грамотами, похвальними листами та свідоцтвами з відзнакою.                                                                                                                                                       Основне завдання, яке  стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі учнів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.                                                                                                                  Інформація про участь вихованців у міжнародних та всеукраїнських конференціях, освітніх проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2022-2023 н. р. :

№ з/п

Назва заходу, в якому

брали участь вихованці

ПІБ

Клас

Предмет

Місце

1

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Гербей Андрій Федорович

9

Фізика

ІІ

2

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Бекергерд Оксана Олександрівна

8

Фізика

ІІ

3

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Дьяченко Вікторія Володимирівна

8

Математика

І

4

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Форостян Станіслав Васильович

9

Англійська мова

ІІ

5

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Шляпужнікова Вікторія Артемівна

6

Українська мова

І

6

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Малигон Владислава Олексіївна

7-Б

Математика

І

7

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Малигон Владислава Олексіївна

7-Б

Українська мова та література

І

8

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Серпокриленко Карина Володимирівна

8

Українська мова та література

І

9

І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Сердюк Ярослав Володимирович

8

Історія

І

10

І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Федюк Яна Валеріївна

9

Історія

ІІ

11

І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Гербей Андрій Федорович

9

Історія

ІІ

12

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Гербей Андрій Федорович

9

Правознавство

І

13

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Форостян Станіслав Васильович

9

Трудове навчання

ІІ

 

14

 

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

 

Гербей Андрій Федорович

 

9

 

Трудове навчання

 

ІІ

15

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Гербей Андрій Федорович

9

Інформаційні технології

ІІ

16

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Гербей Андрій Федорович

9

Хімія

І

17

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

Гербей Андрій

9

Біологія

І

18

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Деркаченко Валерія Євгеніївна

3-А

Українська мова

І

19

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Резниченко Дмитро Анатолійович

3-А

Українська мова

І

20

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Харитонова Лера Сергіївна

3-А

Українська мова

ІІ

21

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Шитря Даніїл Сергійович

3-Б

Українська мова

ІІ

22

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Гогуленко Аліна Сергіївна

3-Б

Українська мова

ІІІ

23

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Ахметалієв Даніїл Володимирович

3-Б

Українська мова

ІІІ

24

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (1 етап)

Шпак Дар'я Дмитрівна

5-Б

Українська мова

І

25

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (2 етап)

Деркаченко Валерія Євгеніївна

3-А

Українська мова

ІІ

26

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (2 етап)

Резниченко Дмитро Анатолійович

3-А

Українська мова

ІІІ

27

ІІІ Всеукраїнський марафон з української мови

Деркаченко Валерія Євгеніївна

3-А

Українська мова

ІІ

28

ІІІ Всеукраїнський марафон з української мови

Харитонова Лера Сергіївна

3-А

Українська мова

ІІІ

29

ІІІ Всеукраїнський марафон з української мови

Гогуленко Аліна Сергіївна

3-Б

Українська мова

ІІ

 

Всеукраїнська олімпіада ,, Всеосвіта –осінь 2022р.,, - 35 учнів 1-9кл.

Всеукраїнська олімпіада ,, Всеосвіта –зима 2023р.,, - 10 учнів 1-9кл.

Всеукраїнська олімпіада ,, Всеосвіта –весна 2023р.,, - 31 учнів 1-9кл.

І-місце – 43 учнів

ІІ –місце – 14 учнів

ІІІ-місце – 10 учнів

Всеукраїнський національно – патріотичний конкурс ,, Я козацького роду,, - 8 учнів (3-А клас)

Всеукраїнський конкурс ,, Колосок,,- 19 учнів -3 -ті класи;

Всеукраїнський конкурс ,, Кенгуру,, - 18 учнів (16 учнів -3-ті класи, 2 учні -8-мі класи);               XV Всеукраїнський проєкт «Небезпечні пригоди»  - 17 учнів;

ІІІ Всеукраїнський відкритий марафон з української мови – 3 учні;

Всеукраїнський проєкт «Спортивна лихоманка» - 7 учнів;

XIII Всеукраїнський проєкт «Хто такі термури?» -  10 учнів;

ХІV обласний фестиваль-конкурс літературно-музичних композицій, моновистав і читців «Співець українського слова», присвяченому 209-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка – 1 учень (Лісова Є. 6 клас, вчитель Балковенко Р.Д.).

              Система виховної роботи в закладі намітила продовжувати роботу у визначених напрямках і в наступному навчальному році реалізувати завдання, які передбачають  вироблення  інтелігентного й відповідального ставлення до власного здоров'я, гармонійного поєднання духовного, фізичного та психічного здоров'я вихованців, розвиток естетичного досвіду й художніх здібностей особистості на основі володіння духовними надбаннями українського етносу, ідеалами й цінностями гуманістичної культури, створення умов та можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, оволодіння системою знань, практичних умінь та методами самопізнання та саморозвитку, допомога вихованцям в адаптації до нових умов соціалізації особистості, створення виховного середовища, що сприятиме розвитку талантів і  здібностей молоді, їх самореалізації.

Багато учнів закладу розвивають свої здібності у позашкільних закладах: численних гуртках і клубах міста.

Проведена зустріч з воїнами  ЗСУ. Учні і вчителі збирали благодійну допомогу переселенцям та захисникам держави. На виховних годинах та годинах спілкування були проведені бесіди про права і свободи громадянина України, державні символи. Активну участь учні брали у підготовці та проведенні Тижня правових знань, предметних тижнях.

Для ефективної роботи шкільного парламенту педагогу-організатору  необхідно залучати дітей до реалізації дієвих проєктів, щоб робота органів самоврядування була активною протягом року. Необхідно активізувати волонтерський рух, роботу школи лідерів,  частіше презентувати роботу шкільного самоврядування.

Протягом 2022-2023 н.р. вжито цілеспрямованих заходів щодо економії бюджетних коштів. У філії відсутня заборгованість із виплати заробітної платні. Здійснено своєчасну виплату відпускних, матеріальну допомогу на оздоровлення. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалу, що функціонують, є належним. Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1957 році . Але незважаючи на певний вік  адміністрація філії разом з колективом, батьківською громадою та громадськістю постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманням споруди навчального закладу у робочому стані, використовуючи бюджетні кошти.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

 

            На початок 2022/2023  навчального року у філії розпочали роботу 27 педагогічних працівників (із урахуванням завідувача філії, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора та без урахування сумісників).

                                                              Кадровий склад філії                    

 

Завідувач філії – 1ст.

Заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи  - 0,5 ст.

 

 • Вчителі початкових класів
 • Вчителі – предметники 5-9 класів

№  з/п

Навчальний

предмет

Усього

педпрацівників

Освіта

Вища категорія

Перша категорія

Друга категорія

Спеціаліст

Мають  звання

 

«Старший вчитель»

«Вчитель-методист»

 

Вища

Середняспеціальна

 

1

Початкові класи

7

6

1

4

1

-

1

2

-

 

 

 

 

Інклюзивна освіта

 

 

 

 

 

 

 

1

Асистент вчителя

1

1

-

-

1

-

-

-

-

 

                         

 

 (із урахуванням того, що представники адміністрації викладають предмети та деякі вчителі  викладають більше одного предмета та із  урахуванням сумісників)

№  з/п

Навчальний предмет

Усього педпрацівників

Освіта

Вища категорія

Перша категорія

Друга категорія

Спеціаліст

Мають  звання

 

«Старший вчитель»

«Вчитель-методист»

 

Вища

Середня спеціальна

 

1

Українська мова та література

2

1

-

1

-

-

1

-

-

 

2

Зарубіжна література

1

1

-

1

-

-

 

1

 

 

3

Англійська мова

3

3

-

2

-

-

1

-

-

 

4

Математика

2+(сум.)

2

-

-

2

-

-

-

-

 

5

Інформатика

2

2

-

-

2

-

-

-

-

 

6

Фізика

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

7

Історія,правознавство,ку-льтура добросусідства

1(сум.)

1

-

-

-

1

-

-

-

 

8

Географія

1+(сум.)

1

-

1

-

-

-

1

-

 

9

Біологія , хімія

1

1

-

1

-

-

-

1

-

 

10

Музичне мистецтво

1

1

-

1

-

-

-

-

-

 

11

Фізична культура

1

1

-

1

-

-

-

-

-

 

12

Технології

2

2

-

-

2

-

-

-

-

 

13

Природознавство

1

1

-

1

-

-

-

1

-

 

14

Образотворче мистецтво

1(сум.)

1

-

-

1

-

-

-

-

 

15

Основи здоров’я

1

1

-

-

 1

-

-

-

-

 

 

 

 

Інклюзивна освіта

 

 

 

 

 

 

 

1

Асистент вчителя

1

-

     1

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

Із загальної кількості педагогів: 

 • 6 - старших учителів  
 • 5 - учитель вищої категорії
 • 9 - учителів І категорії
 • 0 - учителів ІІ категорії
 • 8- спеціалістів

 

У філії упродовж 2022/2023 навчального року працювало 1 особа з інвалідністю.

 

КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ

 

Протягом 2023 року на базі Випаснянська філія № 1 ОЗО « Випаснянський ЗЗСО »

 в дистанційному режимі курсову перепідготовку пройшли всі вчителі.

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

            На підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 р., враховуючи зміни до Типового положення (наказ Міністерства освіти і науки України № 1473 від 20.12.2011 року та наказ Міністерства освіти і науки України № 1135 від 08.08.2013 р.), атестаційними комісіями І та ІІ рівнів було атестовано педагогічних працівників.

            Результати атестації:

1.Атестація педагогічних працівників проходить планово, згідно графіка.                                        У 2022/2023 навчальному році атестовано троє педпрацівників на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям «спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст першої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».                                                                                        

            Протягом року вчителі, що атестувалися, провели відкриті уроки, підготували матеріали з досвіду роботи, виступали з доповідями на засіданнях ШМО та педрадах. Педагоги, які претендували на присвоєння педагогічного звання «старший учитель»,                                                                                        а саме: Остапенко О.А. учитель зарубіжної літератури розробила власні уроки.

            Вчителям надавалась допомога в підвищенні їх педагогічної майстерності, в створенні сприятливого морально-психологічного клімату.

            З питань дотримання трудового законодавства працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради,  співбесіди з окремими працівниками.

            Розподіл педагогічного навантаження, стимулювання праці та якісного відношення до роботи, доцільність розстановки кадрів завжди були на порядку денному адміністрації закладу.

               Система організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників зазнала ключових змін згідно Закону України «Про освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відповідно до Постанов КМ № 800 від 21.08.2019 та №1133 від 27.12.19, реалізувалися права педагогічних працівників на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації. Педагогічні працівники склали план підвищення кваліфікації на 5 років( не менше 150 годин), відповідно до якого проходять навчання, отримують сертифікати.

Методична робота в закладі була спрямована на ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти, розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Ця робота проводилась згідно плану,  проводились оперативні методичні наради, наради з планових питань, а також опрацьовувались документи МОН України та інших органів системи освіти.

На початку навчального року у закладі було  видано наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме заклад, структуру організації методичної роботи.

 

Медичне обслуговування учнів та працівників філії організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

 Всі працівники закладу пройшли поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.  Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри. У класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури.

Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Огляд на педикульоз і  коросту проводився  раз на місяць. Сестра медична систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, дотримання санітарно-гігієнічних умов.

            Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька робота серед працівників кухні та батьків.

Учнівські меблі закладу відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам.                                                                                                                

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом часу перебування у закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» зі змінами та доповненнями, іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, рішеннями Мологівської ОТГ учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.  Створені умови для повноцінного та якісного харчування дітей, які забезпечуються додержанням умов і термінів зберігання продуктів харчування та сировини згідно сертифікатів додержання норм харчування та правил особистої гігієни працівників харчоблоку. Ці питання контролює медична сестра. Питання щодо організації харчування учнів розглядали на нарадах та загальношкільних батьківських зборах.

Але все ж частина учнів старших класів харчується не в шкільній їдальні, а продукцією з магазину. Тому це питання не повинно залишатися поза увагою класних керівників та батьків.

Цікавими оздоровчими заходами є проведення шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У річному плані роботи є  розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де заплановані певні заходи оздоровчого характеру з класами.

Аналіз стану здоров’я учнів за результатами обов’язкового медичного профілактичного огляду учнів свідчить про велику кількість хворих дітей. Переважають захворювання опорно-рухового апарату, органів  зору. Тому це питання є  досить актуальним. Класним керівникам необхідно ретельно стежити за листами здоров’я, застосовувати валеологічний супровід уроків в усіх класах.

Допомогу педколективу у підготовці різноманітних заходів як з учнями, так і з вчителями надає шкільна бібліотека, яка крім підручників та посібників забезпечує програмною літературою для позакласного читання, літературою для доповідей та рефератів.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу філії з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі філії. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією закладу.

Будівля філії та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій філії розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, філією отримані Паспорт готовності закладу до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників філії.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, складена програма первинного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях філії розміщено стенди по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим часто діти травмуються  вдома. За рік зареєстровано 0  травмованих дітей .У філії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Адміністрація закладу систематично аналізувала причини та місця побутових травм, було проведено такі заходи «Увага! Діти на дорозі»,  Тиждень правового виховання, акції про дотримання здорового способу життя, профілактика отруєння грибами. Надалі необхідно посилити контроль за чергуванням вчителів на перервах, проведенням інструктажів перед уроками та навчання школярів основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних програм.

Роботу навчального закладу спрямовано на реалізацію законів України, які регламентують соціальний захист дітей різних соціально незахищених категорій.  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у філії, проводиться згідно з діючим законодавством. Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • дітей-сиріт - 0
 • дітей, позбавлених батьківського піклування -2
 • дітей, під опікою - 2
 • дітей з особливими потребами - 2
 • кількість багатодітних сімей / в них дітей, які навчаються в закладі- 28/65
 • кількість сімей в СЖО/ в них дітей, які навчаються в закладі - 2/6
 • кількість сімей, де є учасники АТО/ в них дітей, які навчаються в закладі -3/3
 • кількість обдарованих дітей -11
 • дітей з девіантною поведінкою -1
 • дітей, які навчаються в інклюзивних класах, з числа учнів з особливими освітніми потребами - 2

дітей з родин національних меншин (роми)- 5

Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після змін соціального паспорту класу.

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги філії.  З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримувався постійний зв'язок класних керівників, адміністрації закладу. 

         Адміністрацією скоординовано річний план роботи школи, план Ради профілактики, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

         На початку навчального року учні пільгових категорій залучалися  до позакласної роботи: до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням, проходженням планового медичного огляду учнів пільгових категорій.

         Згідно   рішення виконавчого комітету за №92 від 05.06.2020 року утворено комісію з питань соціального захисту  прав дітей Мологівської  сільської ради та затверджено її склад, до якої включено соціальних педагогів.                                                                                                                                           Упродовж  року комісія збиралася 5 разів для вирішення чергових питань.                 

   Станом на 05.01.2023 р. в даному навчальному закладі навчається 6 дітей з 2 сімей СЖО.           З вересня по травень відбулося 30 відвідувань родин вдома, проводилися бесіди з батьками «Виконання батьківських обов’язків», «Дотримання ТБ під час опалювального періоду».                                                                                                

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу закладу.

Інформація про номери  телефонів «гарячої лінії», контактних даних спеціально уповноважених працівників висвітлювалася на сайті закладу, на блозі соціального педагога та у мережі Facebook.

У зв’язку з воєнним станом в країні у закладі не   працював пришкільний табір, тому учні відпочивали з батьками.

За напрямком правової освіти учнів, заклад тісно співпрацює з правоохоронними установами міста, службою у справах дітей. Проводиться профілактична робота за участю представників служби у справах дітей. Основна мета роботи філії в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу щодо запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам з цього питання. Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень. У планах роботи  соціального педагога та психолога було заплановано бесіди з правового виховання, профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень. Питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

Правовиховна робота  у 2022-2023 н.р. здійснювалась через викладання курсу правознавства, проведення Тижня правових знань, під час якого проводились виховні години, бесіди з правової тематики.

Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались на батьківських зборах, засіданнях Ради профілактики. Для профілактики правопорушень створено раду профілактики правопорушень, яка розглядала питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, випадки порушень дисципліни на уроках та поза закладом.

Виховання учня у закладі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником закладу, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Батьки мають часто багато запитань з виховання нового покоління, тому, необхідно продовжити одну з традиційних форм роботи з батьками у філії – батьківській всеобуч. Тематику лекцій підбирати з урахуванням вікових особливостей дітей.

Зауваження та пропозиції батьківського комітету аналізувалися, ті що були конструктивні, реалізовувалися.

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень