A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Зарахування до початкової школи

Зарахування до початкової школи


1. Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким
закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи:

   1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
   2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової
документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу
про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за
№ 794/18089;
   3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).
У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть
додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-
педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-
медико-педагогічної консультації.
У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали
мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа,
визначеного підпунктом 1 цього пункту), подаються до відповідного закладу
одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

Крім того, заяви та документи до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.
У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви може
бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з
її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються
в заяві.
     Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не
виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.
Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування
не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути
умовою її зарахування.
Дитина зараховується до першого класу за однією з процедур, визначених
пунктами 2, 7 або 3-7 чи пунктом 8 цього розділу.

2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної
кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається
наказ про зарахування усіх дітей.
Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється
виключно в закладі освіти.
Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж
двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом
календарного року.

3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну
кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається
за такими правилами:
1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на
території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними
(усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому
закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками
дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності);
2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не
проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами
жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2
цього розділу, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується
його керівником;
3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови
утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на
території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за
освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена
Державною службою якості освіти України. У випадку якщо кількість поданих
заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей
відбувається за результатами жеребкування.
Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15
червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути
зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого
проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до
необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території
обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не
зарахування до нього (див Зразки документів). Така довідка має бути видана закладом освіти,
на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати
звернення одного з батьків дитини.

4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей відповідно до
підпункту 1 пункту 3 цієї глави заклад освіти оприлюднює з дотриманням Закону
України «Про захист персональних даних» на інформаційному стенді закладу
освіти, а також на офіційному сайті закладу освіти (а у разі його відсутності – на
офіційному сайті органу, до сфери управління якого належить заклад освіти):
список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на
вільні місця;
наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3
осіб для проведення жеребкування.

5. З метою зарахування усіх дітей, зазначених у підпункті 1 пункту 3, керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері
управління якого перебуває заклад освіти:
відкриття  додаткового  (додаткових)  класу  (класів),  у  тому  числі
інклюзивного чи спеціального;
внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу;
вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому
числі, шляхом припинення орендних відносин).
У випадку, якщо після вжиття вичерпних заходів кількість дітей, які мають
право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти,
орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має
запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально
доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню
дітей до обраних їх батьками закладів освіти.

6. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому
порядку:
  до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове
зарахування;
  впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.
Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування,
спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно,
наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі
освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності – на веб-сайті органу, у сфері
управління якого перебуває заклад освіти), щороку впродовж двох робочих днів з
дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку
прийому заяв закладами освіти.
Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж
двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом
календарного року.

7. До класів, у яких навчання здійснюється мовою корінного народу чи
національної меншини поряд з державною мовою, першочергово зараховуються
діти, які належать до цих корінних народів чи національних меншин.
Зарахування інших дітей на вільні місця (у разі їх наявності) відбувається за
результатами жеребкування до 15 червня включно.
Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у порядку
надходження заяв про зарахування.

8. Особливості зарахування дітей до закладів освіти, які здійснюють освітню
діяльність з урахуванням міжнародних договорів України, можуть визначатися
цими договорами.

9. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні
місця у порядку надходження заяв про зарахування.

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень