A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Статут

СТАТУТ

  1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, господарського кодексу України, Положення про початковий мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від  06.08.2001 року № 523, та регламентує діяльність Випасненської дитячої школи мистецв (надалі скорочена назва ВДШМ).

1.2. Випасненська дитяча музична школає початковою ланкою  спеціальної музичної (мистецької) освіти, належить до системи позашкільної освіти, має статус державного закладу освіти (наказ Міністерства культури і туризму від 23.05.2006 року № 331).

1.3. Засновником школи є Мологівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області (надалі Засновник).

 Школа здійснює навчання і виховання учнів в позаурочний та позанавчальний час. Школа є денним шести-восьмирічним закладом.

1.4. Майно закріплюється за школою на праві оперативного управління та є комунальною власністю Засновника.

1.5. У своїй діяльності школа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний  заклад (школу естетичного виховання), а також цим Статутом.

1.6. Школа надає державні гарантії естетичного виховання дітей через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для  занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до відбору професії в галузі культури та мистецтва.

1.7. Повна назва школи – Випасненська дитяча музична школа

       Скорочена назва школи – Випасненська ДМШ.

            1.8. Юридична адреса школи: вул. Крушельницької 11, с. ВипаснеБілгород-Дністровський район, Одеська область, 67752.

            2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Випасненська дитяча музична школа є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс,  круглу печатку та кутовий штамп. Реорганізація та ліквідація школи Здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2. Школа проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.3. Основним завданнями школи є:

- виховання громадянина  України;

- виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей;

- навчання дітей різним видам мистецтва;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей розвиток і підтримка їх здібностей;

- створення матеріальної бази для проведення навчально-виховної роботи.

2.4. З метою забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку здібностей учнів, в школі створені такі відділи: фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових інструментів, теоретичний клас, клас сольного співу, клас хореографії, клас образотворчого мистецтва.

2.5. Школа має структурні підрозділи в селах Молога, Турлаки і музичні та хореографіний клас та клас образотворчого мистецтва в с. Бритівка

2.6. Школа має право на створення різних структурних підрозділів, що працюють на засадах самоокупності.

2.7. Школа проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

У відділах проводиться робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення  кваліфікації проводиться у формі відкритих уроків, методичних рефератів, майстер-класів, семінарів-практикумів. Участь викладачів у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором школи і є підставою для проведення атестації.

Школа може надавати методичну допомогу педагогічним  колективам, навчальним, дитячим та культурно-освітнім закладам району.

2.8. Право вступу до школи мистецтв мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

2.9. Прийом учнів до школи здійснюється як на без конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності медичної довідки про відсутність протипоказань до занять в школі мистецтв та копії свідоцтва про народження.

2.10. Порядок і строки проведення  вступних іспитів, прослухувань визначаються педагогічною радою школи. Зарахування на навчання проводиться наказом директора школи.

2.11. Термін навчання  визначається відповідно до навчальних планів і програм.

2.12. Документація школи, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

                       3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬ-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний рік у школі починається 1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором школи згідно із строками, встановленими Міністерством  освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

В канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні школа може працювати за окремим планом, затвердженим директором школи.

3.2. Школа працює за річним планом роботи.

3.3. Навчально-виховний процес в школі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України.

Школа має право на основі типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління в галузі культури.

3.4. Експериментальні навчальні плани складаються в школі з урахуванням типового навчального плану.

3.5.Навчально-виховний процес у школі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів, з урахуванням їх віку їх стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: уроки (індивідуальні і групові), репетиції, конкурси, концерти, лекції, вікторини, позаурочні заходи.

3.6. Строки проведення контрольних  заходів (заліків, контрольних уроків академічних концертів, іспитів, прослуховувань) визначаються відділами школи.

3.7. Основною формою навчально-виховної роботи в школі є урок. Тривалість одного уроку визначається навчальними планами і програмами, за якими працює школа. Перерви між уроками є робочим часом викладача.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що  затверджуються директором школи.

3.8. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.9. Середня наповнюваність груп у школі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп, Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані для організації навчального процесу.

3.10. Для оцінювання успішності учнів в школі використовується 12-бальна система.

3.11. Річні оцінки виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Річні оцінки з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі річних та екзаменаційних оцінок, Річна оцінка може бути змінена рішенням педагогічно ради.

3.12. Питання, пов’язані із звільненням учнів від складання іспитів або перенесення їх строків, вирішуються директором школи за наявності відповідних документів.

3.13. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, залишення на повторний рік навчання та виключення зі школи, видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються директором школи.

3.14. Випускникам школи, які в установленому порядку склали випускні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

3.15. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок (при умові повного виконання навчальних планів та програм).

3.16. Випускникам, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в школі. До одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторних іспитів.

3.17. Учні, які мають високі досягнення в навчанні (10-12 балів) за відповідний навчальний рік,  нагороджуються похвальним листом.

Рішення про заохочення приймається педагогічною радою.

3.18. За рішенням директора школи виключення учнів може проводитись при невнесенні плати за навчання протягом 2-х місяців.

3.19. Навчально-виховний процес у школі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

                       4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, директор, викладачі, концертмейстери, батьки, або особи, які їх замінюють, представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

Учні школи мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- навчання на декількох музичних інструментах;

- користування навчальною базою школи;

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, концертах тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань.

4.2. Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого навчального закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюється за наказом директора.

4.3. Учні школи зобов’язані:

- оволодівати знаннями,  практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

- дбайливо ставитися до державного громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимого цього Статуту.

4.4. Викладачем школи повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи.

4.5. Викладачі школи мають право на:

- внесення дирекції школи пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань.

4.6. Викладачі зобов’язані:

-  виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, здібностей учнів;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватись педагогічної  етики, поважати гідність учня;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, індивідуальні плани тощо);

- дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- приймати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією  навчально-виховної роботи;

- виконувати накази і розпорядження дирекції школи, органів державного управління, до сфери управління яких належить школа.

4.7. Викладачі та концертмейстери працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором школи.

4.8. Викладачі школи підлягають атестації, як правило, раз на 5 років, в порядку, визначеному законодавством.

Позачергова атестація педагогічних працівників може проводитись у будь-який рік між атестаційного періоду для осіб, які:

 мають обґрунтовані  підстави та виявили бажання підвищити кваліфікаційну категорію;

порушили питання про присвоєння педагогічного звання; знизили рівень професійної роботи у період між атестаціями.

4.9. Обсяг педагогічного навантаження викладачів встановлюється директором школи згідно із законодавством.

Норма годин на одну тарифну ставку викладачів школи становить 18 навчальних годин на тиждень.

Перерозподіл педагогічного навантаження в школі у зв’язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється директором.

Оплата праці працівників школи здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури України.

4.10. Батьки учнів, або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківського комітету школи;

- звертатися до органів управління культурою, дирекції школи з питань виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи.

                                               5. УПРАВЛІННЯ  ШКОЛОЮ

            5.1. Суб’єктами управління Закладом є:

            -  Власник;

-  орган управління Засновника   

             - Директор школи.

            5.2. Засновник ( на пленарних засіданнях ) в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, приймає рішення  про :

- створення, припинення, (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) діяльності Школи, створення ліквідаційної комісії;

  - затвердження Статуту Школи та внесення змін до нього;

  - відчуження, списання, заставу та передачу в користування (оренду) майна, що відноситься до основних засобів та є спільною сумісною власністю територіальних  громад сіл (селищ) району, закріплене за Школою на праві оперативного управління;

- призначення та звільнення директора Школи;

- створення комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності Закладу;

- здійснення фінансового контролю за діяльністю Закладу;

           - здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

               5.3. Орган управління культурою Засновника:

- видає наказ про встановлення надбавок, доплат, премій та надання матеріальної допомоги Директору;

- видає наказ про відсторонення від виконання обов’язків Директора та призначення виконуючим обов’язки Директора іншу особу, у разі прийняття відповідних рішень Засновником;

- покладає виконання обов’язків Директора, у разі його звільнення за власним бажанням або з інших підстав за його ініціативою у порядку,  встановленому цим Статутом.

5.5 Керівництво школою здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Засновником. Директором може бути громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.

Директор, заступник, викладачі та інші працівники школи призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

5.6. Директор Школи має обов’язки і користується правами, наданими керівникам чинним законодавством України, а саме:

- здійснює керівництво діяльністю Школи;

- затверджує посадові інструкції, положення, плани роботи Школи;

- укладає договори, угоди, контракти, що стосуються господарської діяльності Школи, підписує документи пов’язані з діяльністю Школи;

- призначає на посади і звільняє з посад  працівників Школи згідно з законодавством України;

- готує у встановленому порядку проекти змін та доповнень до цього Статуту та подає їх на затвердження до райради;

- організовує навчально-виховний процес;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня викладачів;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- розпоряджається майном і коштами школи;

-  установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам школи відповідно до чинного законодавства;

- видає у  межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників школи.

5.7. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління школою.

Педагогічна рада школи:

- розглядає і затверджує план  навально-виховної і методичної роботи школи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора школи, завідуючих відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної роботи школи;

- визначає заходи підвищення кваліфікації викладачів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення школи, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, нагородження Похвальними листами;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

5.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.9. Органом громадського самоврядування школи є загальні збори трудового колективу.

5.10. Рішенням загальних зборів створюється рада колективу, що діє в період між загальними зборами.

5.11. У школі, за рішенням загальних батьківських зборів, створюється батьківський комітет.

5.12. Директор школи не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню про школу естетичного виховання, цьому Статуту.

5.13. За наявності не менше трьох викладачів споріднених інструментів у школі можуть створюватись відділи, керівники яких затверджуються наказом директора школи.

   6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДПРСЬКА ТА  МАТЕРІАЛЬНА-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до законодавства та Статуту.

6.2. Основним джерелом фінансування закладу є кошти  місцевого бюджету.

Бюджетні кошти, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках Випасненської дитячої музичної школи та спрямовуються на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Розрахунок годин по школі складається на плановий контингент учнів, встановлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими працює школа.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є штатний розпис, середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією, кількість педагогічних ставок  за розрахунком навчальних годин.

6.3. Додатковими джерелами формування коштів школи є:

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємства, установ, організацій та окремих громадян;

- кредити банків;

- інші надходження.

Кошти  отримані школою з додаткових джерел фінансування, використовуються для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається школою самостійно, відповідно до затвердженого порядку.

6.4. Школа є бюджетною неприбутковою організацією.

6.5. Школа у своїй фінансово-господарській діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій вона розташована;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства.

6.6. Матеріально-технічна база школи включає приміщення, обладнання, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у її користуванні.

6.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітність в школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

                        7.  ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

              7.1. Трудовий колектив Школи складається з громадян, які приймають участь в його діяльності на підставі трудових договорів.

            7.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори (конференція), які скликаються при необхідності, але не рідше одного разу на рік.

            7.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

             7.4. Трудовий колектив (конференція) за поданням директора і профспілкового комітету затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

             7.5. Сторони Колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш, ніж один раз на рік.

             7.6. Посадові особи та інші працівники Школи проводять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.

             7.7. Посадовими особами Школи є  директор, керівники відділень, які перебувають у трудових відносинах зі Школою.

              7.8. Посадові особи та інші працівники Школи підлягають атестації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

              7.9. Посадові особи та інші працівники Школи самостійно приймають, в межах своїх повноважень, рішення, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України  за протиправні дії або бездіяльність.

              7.10. Посадові особи та інші працівники Школи проводять свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та посадових інструкцій, що затверджуються в установленому порядку.

              7.11. Посадові особи та інші працівники Школи підлягають обов'язковому державному пенсійному страхуванню.

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

8.1. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами правління культурою, освітою, навчальними  закладами, підприємствами, організаціями, господарським об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСЮ  ШКОЛИ

9.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюють Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, органи виконавчої влади є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

10.1. Припинення діяльності Школи здійснюється шляхом її реорганізації  (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації  - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених Господарським Кодексом, - за рішенням   суду.

10.3. В період реорганізації та ліквідації Школи, її працівники забезпечуються соціально - правовим захистом, передбаченим законодавством України.

10.4. Витрати, пов'язані з припиненням діяльності Школи, покриваються за рахунок бюджетних  коштів.

10.5. У разі ліквідації Школи її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ, ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

11.1. Статут школи, доповнення та зміни до нього, що оформляються у вигляді доповнень або нової редакції, затверджуються Засновником

11.2. Статут та зміни до нього реєструються відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

   11.4. Всі інші питання пов'язані з діяльністю Закладу, які не передбачені цим Статутом, регулюються Конституцією,  Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України   та іншими нормативно - правовими актами України.

 

 

 

 

 

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень