Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Статут

 

СТАТУТ

1.Загальні положення

1.ВИПАСНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Закону України "Про освіту", Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, власного статуту.

2. Засновником навчального закладу є Мологівська сільська рада, яка здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує капітальний ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

3.Головною метою закладу освіти є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті.

4.Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціальної зрілості, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

5.Діяльність середнього загальноосвітнього навчального-виховного закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадянських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціація змісту і форми освіти, науковості розвиваючого характеру навчання, гнучкості і прогностичності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

6.Відповідно до рішення Білгород - Дністровської ради Випаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Білгород – Дністровського району Одеської області є юридичною особою, має печатку , штамп, бланки зі своєю назвою, рахунку в установах банків. Зміни до статуту встановлюються в порядку, встановленому для його реєстрації.

7. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад та власним статутом.

8. Заклад освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених законом України "Про освіту" та Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;

- дотримання умов, що визначається за результатами атестації та акредитації;

-  безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання договорених зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі  зобов’язань міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

         Випускники закладу освіти одержують документи про освіту встановленого зразка.

9. У закладі освіти визначена укр./рос мова навчання.

10. Юридична адреса навчального закладу:

67752, Одеська область,Білгород – Дністровський район,

село Випасне, вулиця Кишинівська,208

телефон:74-1-33

11. Заклад освіти має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державнуатестацію;

- визначати форми і засоби організаці їнавчально-виховного процесу;

- визначити шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- визначити контингент учнів;

-спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-організовувати підготовку, передпідготовку,підвищення та стажування педагогічних кадрів;

 - створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

-бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавствомУкраїни та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальн іцінності від органів  державного управління, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурнихпідрозділів;

- спрямовувати кошти загальноосвітнього закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій, як в Україні так і за її межами.

12. Медичне обслуговування учнів забезпечуються засновником, місцевим органом державного управління і здійснюються Випаснянською сільською лікарнею.

13. Взаємовідносини закладу освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним  законодавством, договорами, що укладені між ними.

 

ІІ Організація навчально-виховного процесу

14. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

         Робочі навчальні плани державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу затверджується відповідним органом управління освіти.

15. Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

16. Індивідуалізація і диференціація навчання у загальноосвітньому навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріативної та варіативної частини державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням та профілю навчання.

17. Загальноосвітній навчальний заклад обирає форми, засоби і методи  навчання та виховання у межах,визначених Законами України " Про освіту", "Про загальну середню освіту" та статутом закладу.

18. Індивідуальне навчання та екстернат у загальноосвітньому навчальному закладі організовується відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

19. Мережа класів у загальноосвітньому закладі формується на підставі нормативів їх наповнення відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

20.Прийом учнів до всіх класів загальноосвітньої школи комунальної форми власності здійснюється на поза конкурсній основі відповідно до території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

 21. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії),  медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються , як правило , діти з 6 років. 

 22. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

 23. Загальноосвітній навчальний заклад державної та комунальної власності може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком , затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодження з Мінфіном.

 24. Навчальний рік у навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 14 червня.

     Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів –ІІ-ІІІ ступенів (5-12 класи). Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюється закладом освіти в межах часу, передбаченого навчальним планом.

25. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

26. Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах -40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих  -45 хвилин.

27. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви -30 хвилин.

28. Розклад уроків складається відповідно до річного навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог і затверджується директором загальноосвітнього закладу.

29. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 30. У  загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання учнів 12 бальна система.

         У першому, другому класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

 31. Навчання у випускних 9 і 11 класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації а також переведення і випуск учнів загальноосвітнього навчального закладу встановлюється Міністерством освіти і науки.

     За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво).

     Невстигаючі протягом двох років навчання у школі І ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному  загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють навчання може продовжуватись у класах вирівнювання знань або за індивідуальним навчальними планами і програмами.

   У початковій школі, в 5-8 та 10 класах за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени).

32. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюються Міністерством освіти і науки МОЗ.

33. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

34. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

 35. Учні загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державне право на:

 - доступність і безоплатність повної загальної освіти у державному та комунальному загальноосвітньому навчальному закладі;

- вибір певного загальноосвітнього закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів,позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою  загальноосвітнього навчального закладу;

- участь у різних видах навчальних конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь у органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу;

- вільне вираження поглядів;                     

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність та інші права.

 36. Учні загальноосвітнього навчального закладу забов`язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державним стандартом середньої освіти;

-  підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно  ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітньої школи;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

 37. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

  38.Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми  підвищення своєї кваліфікації;

- вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органами управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 39. Педагогічні працівники навчального закладу забов`язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу додержавної символіки , принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут загальноосвітнього навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

 - виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 - готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою;

 40. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором загальноосвітньої школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

41.Обсяг навчального навантаження вчителів може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою  педагогічного працівника .

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчальної року допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

42.Керівник навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих  навчальними кабінетами, майстернями, навчальними, дослідними  ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітньої середньої  школи.

43.Директор і педагогічні працівники загальноосвітньої школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідальність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія   "Спеціаліст" , " Спеціаліст ІІ категорії " , " Спеціаліст І категорії", " Спеціаліст вищої категорії " та може бути присвоєно  педагогічне звання  "Старший учитель" , "Учитель - методист»", "Педагог-організатор-методист".

  44. Батьки учнів та особи , які їх замінюють, мають право :

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів  управління освітою , директора загальноосвітньої школи і органів громадського самоврядування з  питань навчання, виховання дітей;

 - приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

- брати  участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та  зміцнення матеріально – технічної бази загальноосвітньої середньої школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних судових органах.

 45. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність  за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середні освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей , створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей ;

 - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе  ставлення до Вітчизни, сім'ї , державної та рідної мови ;

- мати повагу  до національної історії , культури , цінностей інших народів;

 - виховувати у дітей повагу  до законів , прав , основних свобод людини.

46. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній заклад може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавленню їх батьківських прав.

47. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його  директор,  яким може бути тільки громадянин України , який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівника кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

48. Директор загальноосвітньої школи та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади органом управління освітою згідно законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

 49. Директор загальноосвітнього навчального закладу :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 - створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджується в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництво учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує право учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю наркотиків;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

 - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

50. Директор загальноосвітньої школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

51. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітньої школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

52. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

   Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва загальноосвітнім закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

 53.У період між загальними зборами діє рада загальноосвітнього навчального закладу.

До складу ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків.

      Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів, затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної освіти, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

54. В навчальному закладі за рішенням загальних зборів або ради загальноосвітньої школи, можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання,  комісії.

   Члени піклувальної ради загальноосвітньої школи обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, навчальних закладів, окремих громадян.

     Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази. Залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

 

Матеріально –технічна база навчального закладу

 

55. Фінансування навчального закладу здійснюється його засновником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

56.Джерелами формування кошторису загальноосвітньої середньої школи  є:

-кошти відповідного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі державного стандарту загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг, які надаються у галузі освіти;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

57.В навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів  бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

     Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

    Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з  наказом директора, що видається на підставі рішення ради цього навчального закладу.

    Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади.

58.Загальноосвітній навчальний заклад має право згідно із законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

59.Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

Контроль за діяльністю

 загальноосвітнього навчального закладу

60. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

61.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

62.У період між атестацією проводяться перевірки  навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.

   Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.