A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Звіт про діяльність психологічної служби Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

Звіт про діяльність психологічної служби Випаснянської філії № 2

ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

 

Я, Бойко Діна Володимирівна, соціальний педагог Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» працюю над методичною темою: «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі».

Проблема насилля і жорстокого поводження з дітьми є дуже актуальною для сьогодення. Війна, як і будь яка екстремальна ситуація, загострює проблеми людей, які були й до цього. Люди, які живуть в постійному стресі, нерідко виявляють агресивну поведінку до оточуючих. Агресивне поводження має різні прояви: від психологічного та морального тиску, приниження честі і гідності особистості, до фізичного та сексуального насилля. Тому соціальному педагогу дуже важливо створити систему соціально-психологічного супроводу щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі.

Одним із основних напрямів діяльності соціального педагога є:

 • профілактика правопорушень та злочинності,
 • профілактика насильства,
 • профілактика шкідливих звичок,
 • профілактика розгубленості та стресу.
 1. Основа мета діяльності соціального педагога у 2021-2022 навчальному році була спрямована на формування у здобувачів освіти здатності бути толерантним, проявляти почуття поваги один до одного, виховувати комунікативну культуру в спілкуванні та взаєморозумінні, розвивати стресостійкість з метою збереження психічного здоров’я в кризовий період, протистояти стану розгубленості, вчитися будувати конструктивний діалог, усвідомлювати власну значущость у миробудуванні, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, в умінні вислуховувати. Робота була спрямована на забезпечення та створення умов комфортного, безпечного освітнього середовища.
 2. Головними завданнями роботи соціального педагога протягом року були:
 • Формування у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, готовність до самореалізації.
 • Професійне самовизначення здобувачів освіти, формування життєвої компетентності.
 • Формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей.
 • Формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами.
 • Попередження будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.
 • Проведення інформаційно-освітньої та профілактичної роботи щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, протидії цькуванню (булінгу), попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі; навчанні способам ефективного протистояння, у тому числі завдяки розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок.
 • Співпраця з адміністрацією школи, педагогічним та батьківськими колективами, громадськими організаціями, Службою у справах дітей Мологівської сільської ради, представниками поліції.

3. Для створення системи роботи з профілактики негативних явищ в учнівському середовищі свою діяльність організувала за такими основними напрямками роботи:

  1.  Соціальні дослідження.

Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, готовності до навчання учнів та їх розвитку, попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Досліджувався рівень соціально-психологічної адаптації дітей, рівень шкільної мотивації, визначення міжгрупової взаємодії між учнями класу (тестування за методикою А.Фурмана, анкетування «Класний керівник очима учнів», методика Левченко «Почуття в школі», проективна методика «Дерево», «Мій клас» ін.) Було проведено діагностування учнів 1 класу щодо рівня мотиваційної готовності до навчання у школі. Результати дослідження та спостереження показали, що більша частина учнів (78 %) адоптовані, у дітей є бажання ходити до школи та займати нову соціальну позицію школяра, проте частина учнів (22 %) має середній рівень тривожність до вимог нового середовища. Класному керівникові були надані рекомендації у навчанні та вихованні даної групи дітей. Було проведено соціальне дослідження щодо встановлення адаптивних механізмів учнів 5 класу при переході з початкової до середньої школи. Згідно результатам соціального дослідження більша частина учнів (53 %) мають навчальний та соціальний мотиви, позитивно ставляться до школи. Рівень групової згуртованості – середній, психологічний клімат – сприятливий, проте є відчуженість між окремими дітьми. Можна зробити висновок, що однією з найбільших проблем п’ятикласників на початку року була адаптація до нових умов, вимог нового середовища та досягнення згуртованості класу, що було опановано в кінці навчального року. Також протягом року проводилась діагностика визначення соціальних установок учнів 6-8 класів (анкета «Наскільки ви толерантні», тест Т.Томаса щодо виявлення стилю поведінки в конфліктних ситуаціях). За результатами дослідження виявилася низька ймовірність того, що діти будуть негативно відноситись до людей іншої національності і віросповідання; індекс толерантності – середній (в одних соціальних ситуаціях діти повели б себе толерантно, в інших – ні). В конфліктних ситуаціях учні виявляють себе по різному: частина учнів обрала форму соціальної поведінки в конфліктній ситуації – пристосування, інші – уникнення та компроміс, проте у де-яких виявляється суперництво, що може викликати в подальшому суперечки та конфліктні ситуації, оскільки обидві сторони не будуть виявляти бажання поступатися один одному. За результатами опитування «Мої цінності», проективна методика «Дерево», «Мій клас» учні 2-7-х класів позитивно відносяться до школи, але школа більше приваблює позакласними заходами. Також проводилось опитування відношення учнів до актуальних проблем сучасності: «Шкідливі звички», «Інтернет залежність». Цільова група: учні 7-9 класів. За результатами дослідження, якщо в попередньому році були відповіді, що люди курять і вживають алкогольні напої та наркотичні речовини бо їм сумно і нічим зайнятись або це престижно, то зараз більше відповідей було, що це шкідливо. Для учнів 9 класу в січні-лютому була проведена діагностика професійної спрямованості і відповідна профорієнтаційна робота (анкетування «Зацікавленість у професійному самовизначенні», Опитувальник «ДДО» Є.Клімова ). За результатами дослідження більша частина учнів об’єктивно оцінюють рівень своїх навчальних досягнень, визначають свої інтереси та нахили, які впливають на подальшу спрямованість профільного навчання з профорієнтаційної діяльності випускників.

  1. Робота з охорони дитинства і соціальний патронаж сім’ї.

Головною метою діяльності психологічної служби є створення умов для розвитку, самореалізації кожної особистості як громадянина України. Протягом року оновлюється банк соціально незахищених родин. Класні керівники, представники Служби у справ дітей Мологівської с/р, соціальний педагог проводять обстеження житлово-побутових умов усіх вихованців – дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, родини, які опинилися у СЖО, в них дітей, які навчаються в школі.

Соціальним педагогом  постійно проводяться профілактичні заходи з опікунами та батьками щодо виховання і навчання дітей та індивідуальна робота з самими учнями. Особлива увага надається дітям, які знаходяться під опікою4 учнів. Соціальний педагог разом з класними керівниками здійснює спостереження емоційного благополуччя цих дітей, вивчає умови сімейного виховання, здійснює моніторинг соціалізації даної категорії.

Робота з“важкими” учнями та постановка їх на шкільний облік супроводжується встановленням причин соціального розладу, наданням допомоги щодо їх усунення.

На обліку Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» станом на 05.01.2022 навчальний рік перебував 1 учень. Протягом року здійснювалися рейди-перевірки з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей і запобігання правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. З батьками неодноразово були проведені бесіди стосовно навчання, правопорушної поведінки учня, пропусків занять без поважних причин.

В грудні 2021 р. з питання відвідування школи, запобігання бездоглядності серед неповнолітніх адміністрація школи звернулася до начальника Служби у справах дітей Мологівської сільської ради Корженко Ю.І. стосовно родини Толіки. Родина переїхала до іншого мікрорайону, з матір’ю дуже важко зв’язатися. Толіка Руслан (учень 8-А класу) не відвідував школу більше 10 робочих днів без поважних причин (з 19.11.2021 року по 06.12.2021 року). Це викликало занепокоєння з боку адміністрації закладу освіти. Соціальний педагог, Бойко Д.В. та класний керівник Костенко С.Г. неодноразово намагалися в телефонному режимі звернутися до матері, Толіки Юлії Олександрівни щодо виконання нею батьківських обов′язків стосовно до дитини. Але здійснена робота позитивного результату не дала. Толіка Ю.О. зазвичай просто не бере слухавку або мобільний зв'язок взагалі відсутній. Надалі проводиться профілактична робота з родиною.

Проведені заходи щодо дітей, які належать до категорії «соціально незахищених»:

 • Створено профілактичну раду школи.
 • Соціальна паспортизація школи, класів. Виявлення дітей з сімей, що потребують соціального супроводу або патронажу, схильних до асоціальної поведінки.
 • Вивчення соціальних, психолого-педагогічних умов неблагонадійної сім’ї, її виховних можливостей.
 • Діагностичне дослідження учнів, яке спрямоване на виявлення негативних явищ в учнівському середовищі. Відвідування уроків, спостереження за мікрокліматом у класному колективі, спостереження за поведінкою дітей на уроці, під час виступів, на перервах. (до впровадження дистанційного навчання)
 • Проведені години спілкування, інформаційно-роз’яснювальні бесіди, профілактичні заходи та тренінги з учнями 1-9 класів: «Усі ми різні, усі ми рівні», «Світ без насильства», «Кібербулінг та булінг», «Дружний клас – успіх кожного з нас!», «Життя – найвища цінність», «Здоровим бути модно!», «Особиста цінність та безпека», «Інтернет – за і проти», «Батьки в нашому житті. Правила культури поведінки і взаємин з батьками», «СНІД-ВІЛ – загроза людству», «Дружба - найцінніший скарб», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Спільними зусиллями» волонтерська робота, Проєкт «Весна. Війна. Переможемо», марафон «До Світлого дня – світлі вчинки», конкурс «Бюро добрих вчинків», проєкт «Казкотерапія. У світі казок», фотоквест «Селфі для матусі» до дня матері, марафон до дня вишиванки.
 • Впровадження Єдиного правового дня з питань профілактики насильства в сім'ї та захисту прав дитини.
 • Поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини.
 • Проведення тематичних тижнів: «Тиждень Толерантності»; акція «16 днів проти насильства»; Тиждень правових знань; «Безпечний Інтернет»; «Здоровим – бути модно»; Тиждень поваги до людей праці (профорієнтація), Тиждень психології « 5 днів у світі психології», акція «Монетки дітям», акція «Жменька добра», залучення учнів до волонтерської роботи: «Простір тепла та доброти».
 • Лекторії по формуванню здорового способу життя з залученням медичної сестри.
 • Під час освітнього процесу проводяться індивідуальні інформаційно-роз’яснювальні бесіди, консультації з учнями та батьками, (законними представниками).
 • Співпраця з правоохоронними органами (ювенальною превенцією); Службою у справах дітей Мологівської с/р, медичними закладами.
 • Профілактичні рейди «Урок», «Запізнення», «Перерва».
 • Сприяння в організації оздоровчого відпочинку дітям пільгових категорій (до оголошення воєнного стану в Україні).
  1. Профілактична робота соціального педагога Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО»

п/п

Найменування заходу

Відповідальний

Термін виконання

1.

З метою удосконалення профілактичної роботи з учнями, розв’язання проблеми профілактики бездоглядності, безпритульності дітей було продовжено роботу Ради профілактики.

Заст. з НВР, соціальний педагог, практичний психолог, адміністрація школи, члени ради профілактики.

Вересень

2.

Соціальна паспортизація школи, класів.

Адміністрація школи,класні керівники, соціальний педагог

Вересень, січень

3.

Облік і контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Профілактичні рейди «Урок», «Перерва»

Адміністрація школи, соціальний педагог

До 24.02.2022

4.

Діагностування всіх учасників освітнього процесу, яке спрямоване на виявлення негативних явищ в учнівському середовищі.

Соціальний педагог,

практичний психолог

Протягом року

5.

З метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей проводилися години спілкування, тренінги з учнями на теми: «Усі ми різні, усі ми рівні», «Світ без насильства», «Кібербулінг та булінг», «Дружний клас – успіх кожного з нас!», «Життя – найвища цінність», «Здоровим бути модно!», «Особиста цінність та безпека», «Інтернет – за і проти», «Батьки в нашому житті. Правила культури поведінки і взаємин з батьками», «СНІД-ВІЛ – загроза людству», «Дружба - найцінніший скарб», «Шкідливі звички та їх наслідки», «Спільними зусиллями» волонтерська робота, Проєкт «Весна. Війна. Переможемо», марафон «До Світлого дня – світлі вчинки», конкурс «Бюро добрих вчинків», проєкт «Казкотерапія. У світі казок», фотоквест «Селфі для матусі» до дня матері, марафон до дня вишиванки, перегляд навальних мультфільмів та відео.

Враховуючи воєнний стан в країні, з метою забезпечення та упорядкування профілактичної роботи щодо соціального захисту дітей і попередження вчинення дітьми адміністративних та кримінальних правопорушень, усунення причин та умов, що їм сприяють, дистанційно за допомогою засобів мережі Інтернет, на платформі ЗУМ проводиться профілактична робота з учнями, батьками (законними представниками) на теми: «Попередження бродяжництва серед дітей», «Безпека дітей під час війни», «Психологічна підтримка підлітків під час війни (корисні ресурси для навчання та психологічної підтримки)», «Дитяча абетка безпеки від ДСНС України», «Корисні ресурси та посилання для дітей, батьків та вчителів», «Як не дати тривозі та стресу заволодіти Вами. Розвиток стресостійкості», ознайомлення учасників освітнього процесу з листом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2022 р. № 1̸4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позиції Збройних сил України».

Соціальний педагог, практичний психолог

Протягом року

6.

Проведення тематичних тижнів:

- Тиждень протидії булінгу;

-Тиждень толерантності: «Усі ми різні, усі ми рівні»;

-Акція «16 днів проти насильства»;

-  Тиждень правових знань;

- Тиждень поваги до людей праці (профорієнтація);

 - Тиждень психології « 5 днів у світі психології»;

-  «Безпечний Інтернет»;

- «Здоровим бути модно!»

- - Благодійна акція «Діти-дітям», «Милосердя» до дня св. Миколая;

 - волонтерська робота «Спільними зусиллями»;

- Акція «Монетки дітям»;

- Акція «Гармонія всередині та навколо нас»;

 - Проєкт «Весна. Війна. Переможемо»;

- Марафон «До Світлого дня – світлі вчинки»;

- Конкурс «Бюро добрих вчинків»;

- Проєкт «Казкотерапія. У світі казок»;

- Фотоквест «Селфі для матусі» до дня матері;

- Марафон до дня вишиванки.

Соціальний педагог, практичний психолог,

класні керівники, педагогічні працівники.

Протягом року

7.

Індивідуальна робота з дітьми схильними до асоціальної поведінки, через проведення виховних просвітницьких заходів; через організацію і проведення зустрічей з представниками різноманітних державних служб і громадських організацій.

Адміністрація школи, соціальний педагог, класні керівники, фахівці ССД Мологівської с/р, представники поліції

Протягом року

8.

Консультування всіх учасників навчально – виховного процесу за запитом.

Соціальний педагог, практичний психолог

Протягом року

9.

Охоплення відповідних категорій учнів школи гуртковими заняттями

Класні керівники, батьки, адміністрація школи

до квітня (через воєнний стан)

10.

Проведені інформаційно-просвітницькі бесіди з батьками й законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки та бродяжництва.

Були здійсненні відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, обстеженні умови проживання дітей, здійснюється соціальний супровід родин, які потребують допомоги. (враховуючи ситуацію в країні)

Адміністрація школи, батьки, учні, класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог, представники соціальної служби Мологівської ОТГ

Протягом року

11.

Лекторії по формуванню здорового способу життя з залученням медичної сестри.

Медична сестра

До 24.02.2022

12.

Поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання насильству та захисту прав дитини, гарячих ліній допомоги у воєнний час.

Соціальний педагог, практичний психолог

Протягом року

13.

Проведення профілактичної роботи з батьками щодо їх відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти:

індивідуальні бесіди.

Адміністрація школи, соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники

Протягом року

14.

Виступи на засіданнях шкільної ради профілактики з питань порушення поведінки учнів у школі.

 

Заст. з НВР, соціальний педагог, практичний психолог, члени ради профілактики.

Протягом року

15.

Налагодження взаємодії та співпраця з фахівцями Служби справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодія з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, медичними закладами, волонтерськими організаціями.

Адміністрація школи, представники соціальної служби Мологівської с/р, представники УОКСМСТ, представники поліції.

Протягом року

 

 

 

 

 

 

3.4. Консультаційна робота включала в себе консультації педагогічних працівників, учнів, батьків, родини, які були переміщені (ВПО) з інших областей України.

Тематика звернень до фахівці психологічної служби протягом навчального року

№ з/п

Тематика звернень

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

З боку батьків

1.

Труднощі у навчанні

 

10

2.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

 

3

3.

Підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

 

5

4.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

 

6

5.

Адаптація дитини до нового колективу

 

8

6.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

 

4

7.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4

8.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

 

1

9.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містять алкоголь, тютюнопаління тощо)

 

3

10.

Дитяча злочинність

 

4

11.

Торгівля людьми

 

1

12.

Домашнє насильство

 

1

13.

Булінг

 

0

14.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

 

8

15.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

 

9

16.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

 

1

17.

Професійне самовизначення учнів

 

2

18.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

 

1

19.

Суїцидальна поведінка дітей

 

1

20.

Обдаровані діти

 

0

21.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

 

2

22.

Робота з дітьми «груп ризику»

 

2

23.

Інше, а саме:

 

0

З боку педагогів

1.

Асоціальні прояви у поведінці дітей

 

2

2.

Адаптація дитини до нового колективу

 

4

3.

Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

 

2

4.

Готовність до навчання та труднощі у навчанні

 

2

5.

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

 

1

6.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4

7.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

 

1

8.

Професійне самовизначення учнів

 

1

9.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містят алкоголь, тютюнопаління)

 

2

10.

«Професійне вигорання» педагогів

 

2

11.

Формування здорового способу життя

 

0

12.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

 

2

13.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 

 

2

14.

Домашнє насильство

 

0

15.

Булінг

 

0

16.

Мобінг

 

0

17.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

 

2

18.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

 

3

19.

Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

 

1

20.

Суїцидальна поведінка дітей

 

0

21.

Обдаровані діти

 

3

22.

Дитяча злочинність

 

3

23.

Торгівля людьми

 

0

24.

Робота з дітьми «груп ризику»

 

3

25.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

 

0

26.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

 

2

27.

Інше, а саме:

 

0

З боку дітей

1.

Труднощі у навчанні

 

6

2.

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

 

2

3.

Професійне самовизначення

 

3

4.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4

5.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

 

2

6.

Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв, що містят алкоголь, тютюнопаління)

 

3

7.

Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

 

3

8.

Суїцидальні роздуми дітей

 

2

9.

Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

 

5

10.

Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

 

2

11.

Адаптація дитини до нового колективу

 

2

12.

Відсутність мотивації до навчання

 

5

13.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

 

4

14.

Домашнє насильсво

 

1

15.

Булінг

 

2

16.

Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо

 

3

17.

Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

 

3

18.

Робота з дітьми «груп ризику»

 

4

19.

Дитяча злочинність

 

4

20.

Торгівля людьми

 

1

21.

інше, а саме:

 

2

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості

1.

Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4

2.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

 

1

3.

Домашнє насильство

 

0

4.

Дитяча злочинність

 

4

5.

Торгівля людьми

 

0

6.

Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти

 

2

7.

Булінг

 

0

8.

Професійне самовизначення

 

2

9.

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

 

0

10.

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя

 

4

11.

Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо

 

5

12.

Співпраця нацполіції та школи

 

2

13.

Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів

 

2

14.

Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків

 

1

15.

Психологічна просвіта

 

0

16.

Інше, а саме:

 

0

Тематика звернень до працівників психологічної служби у період воєнних дій

 

 

Звернення

К-сть звернень

до практичних психологів

до соціальних педагогів

Робота з дітьми, сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей (вкажіть загальну кількість осіб ВПО, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу) за період воєнних дій

1.

Діти 

 

14

2.

Батьки / законні представники 

 

6

3.

Інші члени родини 

 

0

4.

Педагогічні працівники 

 

0

5.

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди похилого віку)

 

0

Робота дітьми, сім’ями з числа постраждалого населення (особи, які перебувають у місцях постійного проживання) вкажіть загальну кількість осіб з числа постраждалого населення, які отримали психосоціальну та соціально-педагогічну допомогу за період воєнних дій

1.

Діти 

 

1

2.

Батьки / законні представники 

 

1

3.

Інші члени родини 

 

1

4.

Педагогічні працівники 

 

0

5.

Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю, люди похилого віку)

 

0

 

Проводилось індивідуальне консультування, необхідність в якому виникала періодично в учнів 4-8 класів з таких питань, які глибоко зачіпають людину як особистість, викликають в неї сильні переживання, страх та розгубленість щодо майбутнього. Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем (страх, хвилювання, роздратованість, безнадійність, розгубленість) та проблем пов’язаних з воєнним станом в країні. Тому необхідно врахувати це в наступному році та розробити тренінги, рекомендації, просвітницькі заходи.

  1. Просвітницька робота серед педагогів проводилася за проблемами:
 • «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;
 • «Попередження негативних явищ в учнівському середовищі»;
 • «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти»;
 • «Особливі діти та співпраця з ІРЦ»;
 • «Психолого-педагогічний супровід випускників»;
 • «Профорієнтаційна робота в навчальному закладі. Розвиток гнучкості, креативності в учнів як основа успішної самореалізації випускника»
 • «Безпека дітей під час війни»,
 •  «Стресостійкість в умовах воєнного часу»;
 • «Як не дати тривозі та стресу заволодіти Вами. Розвиток стресостійкості»;
 • «Педагогічна взаємодія вчителя та учня. Педагогіка толерантності»;
 • «Організація безпечного середовища в навчальному закладі»;
 • «Діяльність психологічної служби системи освіти».

Просвітницька робота серед батьків проводилася за проблемами:

 • «Права та обов’язки вашої дитини»;
 • «Сім'я – це простір без насильства»;
 • «Булінг та його прояви в дитячому середовищі»;
 • «Суїцидна поведінка серед підлітків»;
 • «Загальна характеристика навчальної роботи і поведінки першокласників»;
 • «Як допомогти п'ятикласнику швидше пристосуватися до нових умов»;
 • «Батьки й діти (роль особистого прикладу батьків);
 • «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;
 •  «Роль сім’ї у визначенні життєвого шляху дитини»;
 • «Статеве виховання: складні питання для кожного з батьків»;
 • «Інтернет – за і проти»;
 • «Взаємини в системі «батьки-діти»»;
 • «Щаслива дитина – щаслива родина»;
 • «Психологічна підтримка під час війни»;
 • «Як не дати тривозі та стресу заволодіти Вами»;
 • Допомога сім’ями, які були переміщені (ВПО) з інших областей України;
 • Допомога сім’ями з числа постраждалого населення;
 • Участь у благодійних акціях, волонтерських заходах.

Серед учнів проводилися виховні години, тренінги, заняття з елементами роз’яснювально-просвітницького характеру: «Психологічна підтримка підлітків під час війни»;«СНІД/ВІЛ - загроза людству», «Молодь та правопорушна поведінка», «Твій вибір – твоя відповідальність», «Життя - найвища цінність», «Безпечна поведінка в мережі Інтернет», «Мистецтво бути здоровим», «Діти обирають здоров'я!», «Конфлікти та шляхи їх розв’язання», «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Усвідомлений вибір професії - запорука життєвого успіху», «Визначення формули професії» ін.

3.6. Зв’язки з громадськістю.

Налагоджена співпраця з УОКСМСТ  Мологівської с/р, зі Службою у справах дітей Мологівської с/р, ІРЦ Мологівської с/р, правоохоронними органами; медичними закладами, психологічними службами навчальних закладів освіти Мологівської ОТГ, фахівці Білгорол-Дністровського міськрайонного центру зайнятості.

Робота за пріоритетним напрямком та завдання в наступному році.

Робота соціального педагога спрямована на підвищення рівня профілактично-консультативної роботи як серед учнів так і серед батьків, з метою попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Активізації роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Формування ключових компетентностей учнів. Навчання учнів та вчителів прийомам ефективного спілкування, вирішення конфліктних ситуацій та саморегуляції. Сприяння формуванню стресостійкості у воєнний період, розвитку особистісних і соціальних (життєвих) навичок, процесу саморегуляції до нових умов. Профілактика девіантної поведінки, виховання здорового способу життя серед учнів.

Основною метою психологічної служби Випаснянської філії № 2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» є здійснення психологічного супроводу всіх учасників освітнього процесу. Надалі потрібно здійснювати профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати здоров’язберігаючу та соціальну компетентність серед учнів. Допомагати дітям, батькам, педагогічним працівникам долати страх, агресію, розгубленість, формувати стресостійкість в воєнний час. Попереджувати будь-які види і форми насильства та конфліктів серед здобувачів освіти. Вести консультативну та просвітницьку роботу зі всіма учасниками освітнього процесу. Ознайомлювати з новими нормативно-правовими рішеннями уряду. Продовжувати здійснювати психологічний супровід процесу професійного визначення старшокласників. Проводити інформаційно-освітню та профілактичну роботу щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, попередження насильства в сім’ї та бездоглядності. Активно взаємодіяти з практичними психологами та соціальними педагогами Мологівської ОТГ. Підтримувати зв’язки зі Службою справ дітей Мологівської сільської ради, взаємодіяти з УОКСМСТ Мологівської сільської ради, правоохоронними органами, медичними закладами, волонтерськими організаціями.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень