Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Статут закладу

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                         Рішення ХVІІІ сесії сьомого скликання 
                                                        Білгород-Дністровської районної ради
                                          23 травня 2018 року № 468-VІІ

                                                                  Голова Білгород-Дністровської районної ради
                                                     _______________В.В.Лобанов


СТАТУТ
Андріївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Білгород-Дністровського району
Одеської області
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
код ЄДРПОУ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Андріївська загальноосвітня школа І - III ступенів (далі - навчальний заклад) знаходиться у комунальній власності
1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
67742 Одеська область, Білгород-Дністровський район с. Андріївка , вул. Центральна, 76,
 телефон 44-3-27
1.3.Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4.Засновником  навчального закладу є :Мологівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області (далі Засновник)
1.5.Головною метою навчального закладу є створення умов для повного виконання 
ст..3 Закону України “Про освіту”:
- забезпечення права громадян на безкоштовну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин;
- навчання іноземних громадян, осіб без громадянства у закладі освіти відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів;
- забезпечення обсягів бюджетного фінансування закладу, не нижче визначених Міністерством освіти і науки;
- забезпечення розвитку закладу освіти, зміцнення його матеріальної бази та господарського обслуговування;
- здійснення соціального захисту працівників, учнів, створення умов для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
- організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль виконання вимог навчання дітей у навчальному закладі;
- вирішення у встановленому порядку питань, пов’язаних з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;
- слідкування за тим, щоб учні мали належні умови за місцем проживання для виховання учнів, розвитку здібностей, задоволення їхніх інтересів;
-  забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників; 
- організація продуктивної праці учнів навчального закладу, професійного консультування випускників.
1.6    Головними завданнями навчального закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян па повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і
націй;       
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
на основі:
- наукового і світського характеру освіти;
- інтеграції освіти з наукою і виробництвом;
-гнучкості та прогнозованості системиосвіти; 
-  єдності і наступності системи освіти;
- взаємозв’язку з освітою інших країн.
1.7.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.
1.9.Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.10.У навчальному закладі визначена мова навчання -  українська.
1.11.Навчальний заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів;
- самостійно розробляти і затверджувати річний план, регламент роботи навчального закладу, розклад занять та інші документи внутрішнього розпорядку;
- вибирати форми, засоби і методи навчання і виховання, навчальні посібники і підручники, які забезпечують вимоги ст..16-17 Закону “Про загальну середню освіту”;
- залучати додаткові фінансові джерела, в тому числі валютні кошти, за рахунок надання платних послуг, добровільних пожертвувань і цільових внесків фізичних та юридичних осіб, з тому числі іноземних;
- орендувати і здавати в оренду об’єкти власності з дотриманням вимог статей закону “Про місцеве самоврядування”;
- встановлювати прямі зв’язки з іноземними підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог ст.. 64 закону “Про освіту” та ст.. 2 закону “Про загальну середню освіту”;
- вести підприємницьку діяльність, керуючись законом “Про підприємництво;
- надавати допомогу батькам і родичам у створенні умов для одержання дітьми середньої (повної) освіти у формі сімейного виховання та екстернату;
- забезпечувати заняття на дому з учнями у відповідності з медичними висновками та у відповідності з інструкцією Міністерства освіти та науки.
Відкривати за бажанням інтересів батьків (осіб, що їх замінюють), у погодженні з органами управління освітою клас корекційно-розвивального навчання; направлення учнів у ці класи проводити тільки за згодою батьків після медико-психологічної консультації.
Навчальний заклад може надавати інші додаткові послуги...(перерахувати) у межах чинного законодавства.
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують :
методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, початкових класів.
1.13.Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються райлікарнею , ФАПом. Навчальний заклад надає приміщення та забезпечує необхідні умови для роботи медичного персоналу, здійснює виконання вимог Законів України “Основ законодавства про охорону здоров’я (ст..31,59,66,80) та “Про охорону дитинства”.
1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів, інший термін планування)
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний
план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених
Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіантної частин і визначенням
профілю навчання.
      За бажанням учнів та їх батьків може бути введено навчання за різними профілями та
напрямками.
      Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності
погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління
освітою.
У вигляді додатків до робочого навчальною плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за очною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання прискореного закінчення закладу освіти, складання екзаменів екстерном.
2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх
змінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
До першого класу зараховуються діти, яким до 1 вересня, як правило, виповнилося 6 років і які за результатами медичного і психологічного обстеження не мають протипоказань до систематичного шкільного навчання.
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України.
2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
       Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються включаючи проведення навчальних екскурсій, суспільно-корисної праці, практики, підсумкового оцінювання знань учнів, але не пізніше 1 липня наступного року.
       Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09 до 27.12
другий з 13.01 по 31.05 у початковій школі 
по 15.06 у школі II ступеня 
по 21.06 у школі III ступеня
2.8.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.9.    За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10.    Тривалість уроків у навчальному закладі становить:
 у перших класах — 35 хвилин; 
у других - четвертих класах — 40 хвилин;
у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. 
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11.    Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, по складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
      У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - за діючої системи оцінювання (з 2 семестри).
      У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2 15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається інструкцію про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05. 12. 2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08. 02. 2001 р. за № 1205311.
2 16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги
досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та
2.17.    Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19. 12. 2000 р. за N2925/5146.
2.18.    Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
-    по закінченні початкової школи — табель успішності;
-    по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;
-    по закінченні навчального закладу — атестат про повну загальну середню освіту.
2 19. За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення Похвальні листи , премії(в межах коштів, передбачених на ці цілі).

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.    Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
-УЧНІ (вихованці);
- керівники;
- педагогічні працівники;
- психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2.Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3.    Учні мають право:
- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на використання навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального
закладу;
 - на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах  науково-практичної    діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
-брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
-брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- на одержання безплатної загальної освіти (початкової загальної, основної загальної,    середньої(повної) освіти у відповідності з державними загальноосвітніми стандартами; 
- на вибір загальноосвітнього закладу; 
- на одержання додаткових (в т.ч. платних) освітніх послуг;
- на участь в управлінні закладом освіти, право обирати та бути обраним в Раду школи; 
- на повагу до своєї особистості, свободу совісті та інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та переконань;
- на вільне відвідування заходів, не передбачених навчальним планом;
-розвивати свої інтереси, здібності, таланти;
-отримувати професійну допомогу від вчителів у разі труднощів у навчанні та у випадку  довготривалих пропусків занять з поважних причин;
-на справедливе, об’єктивне оцінювання навчальних досягнень, а також на комплексні лекційні
 способи контролю за процесом у навчанні;
-на добровільний перевід до інших закладів освіти.
Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не “зв'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
3.4.Учні зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати з загальнокультурний рівень;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним з законодавством;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- поважати честь і гідність інших учнів і працівників;
- виконувати вимоги працівників закладу освіти, згідно вимог статуту і правил внутрішнього
розпорядку;
-систематично і ґрунтовно працювати над своїм інтелектуальним і фізичним розвитком;
- дотримуватись засад культури поведінки у відношенні до колег, учителів та інших працівників школи.
Учням забороняється:
-приносити,  передавати і використовувати зброю, спиртні напої, токсичні і наркотичні
речовини;
-використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж;
3.5.Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійсню-педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.
Трудові відносини всистемі загальної середньої освіти регулюються ст.. 26 Закону України "Про загальну середню освіту”. При прийомі на роботу адміністрація навчального закладу знайомить вчителів під розписку з такими документами:
- колективним трудовим договором; 
- статутом закладу освіти;
- правилами внутрішнього розпорядку;
- посадовими інструкціями;
- наказом про охорону праці і дотриманням правил техніки безпеки;
-  іншими документами, характеристиками для цього закладу освіти.
3.7.Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової
роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного знання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством
України;
- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного
законодавства;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим  договором, не може бути підставою до його звільнення з посади, крім випадків, вставлених  законодавством.
Виходячи із прав та обов’язків визначених законом України “Про освіту” педагогічні градівники мають право на:
- індивідуальну педагогічну та видавничу діяльність;
- забезпечення житлом у першочерговому порядку: пільгові кредити для індивідуального та кооперативного будівництва;
- одержання службового житла;
- звернення до дирекції школи із проханням про пораду, допомогу та захист в службовому порядку;
- педагогічний працівник - призовник, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній заклад, користується пільгами щодо призову на строкову військову службу, визначеними Законом України “Про загальну середню освіту”, ст. 26.
Права і гарантії педагогічних та науково-педагогічних працівників регулюються законами ст.55, 57, “Про загальну середню освіту” та ст. 25 “Про загальну середню освіту”
 мають право на:
захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 - індивідуальну педагогічну діяльність; участь у самоврядуванні;
- користування продовженою оплачуваною відпусткою;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, що здійснюють підвищення перекваліфікації і перепідготовку.
Держава в особі власника забезпечує:
- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
- підвищення кваліфікації не менше одного разу на п’ять років; 
- правовий, соціальний, професійний захист;
- компенсації, встановлені законодавством у разі втрати роботи, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;
- призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
- встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати за наукові
ступені і вчені звання;
- виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стану педагогічної роботи у таких розмірах:
- понад 3 роки - 10 відсотків;
- понад 10 років - 20 відсотків;
- понад 20 років - 30 відсотків;
- надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;
- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково- педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього і четвертого рівня акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
- встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих навчальних закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості;
- перегляд заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції. Держава в особі власника гарантує:
встановлення доплати спеціалістам, які працюють в системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників в цілому по народному господарству;
- погляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють в системі освіти і обслуговуючому персоналу двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції;
- педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм; вони мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої частки відповідно до чинного законодавства;
- педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально- побутових питань;
- за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, Іншими видами морального та матеріального заохочення.
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня
захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати зживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- ретельно реалізувати основні функції школи - навчальну, виховну і опікунську;
- прагнути до повного розвитку особистості учня і власного удосконалення;
- у своїх навчально-виховних діях керуватись толерантним ставленням до учнів, поважати їхню гідність і піклуватись про їх здоров’я;
- згідно “Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти”; систематично перевіряти знання, уміння та навички учнів в різних формах з умовою дотримання їх об’єктивності;
- надавати допомогу учням у навчанні шляхом індивідуальних та групових консультацій;
- надавати батькам повну і достовірну інформацію про особистість дитини, її поведінку, успіхи та невдачі в навчанні тільки при особистому спілкуванні, не допускаючи колективного обговорення за участю осіб, які не мають родинного відношення до дитини, вт. ч. і на громадських зібраннях;
- створювати додаткові умови для розвитку учня в процесі навчання, а також підготовки до життя в сім’ї, суспільстві;
- організувати запобіжні заходи, які дають можливість розв’язання конфліктів в учнівському колективі, а також між учнями та іншими членами шкільного колективу;
3.9.У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, ними і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України
3.10.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не викопують посадових обов'язків, умови колективного поговору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського врядування;
- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
3.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
3.13.Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу;
- органи громадського самоврядування в освіті можуть об’єднувати учасників навчально- виховного процесу, спеціалістів певного професійного спрямування;
- органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти, вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виховного , науково-дослідної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладів освіти.
3.14.Представники громадськості зобов'язані:
дотримуватися статуту навчальною закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадською самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником)
Мологівською сільською радою.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який мас вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.
Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою, а приватного — власником (засновником). Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства вимогами та правами визначеними ст. 16,17 за ст.. 38, 39, 40 законів “Про освіту” та “Загальну середню освіту”.
Заклад освіти користується правом самоврядування на:
- самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, науково- дослідницької, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності;
- участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод підприємств, установ, організацій, громадян;
- визначення змісту компоненту освіти, що надається закладом освіти понад визначений державою обсяг;
- прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав, в т. ч. за контрактами;
- самостійне використання усіх видів асигнувань, затвердження структури і штатного розкладу у межах встановленого фонду заробітної плати;
- здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров’я, охорони праці в закладах освіти.
Заклад освіти має право приймати і видавати локальні акти:
а) правила для учнів на основі “Типових правил для учнів”;
б) правила внутрішнього трудового розпорядку;
в) правила конкурсного прийому в окремі класи з поглибленим вивченням предметів та у заклади нового типу;
г) положення про проміжну атестацію і перевід учнів на основі нормативних документів;
д) положення про фонд матеріального заохочення; 
є) положення про стипендії учнів;
ж) положення про структурні підрозділи закладу освіти;
з) інструкції про правила техніки безпеки;
 і) посадові інструкції;
к) накази директора.
Прийняті локальні акти не можуть суперечити діючим нормативно-правовим актам та цьому статутові.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні
збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;
- учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
- батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів:
від працівників навчального закладу 20, учнів20, батьків і представниківгромадськості 20.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
- можуть приймати інші рішення, що не суперечать чинному законодавству.
4.3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1.    Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально- виховного процесу;
4.3.2.    Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та - сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; - формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
-  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
4.3.3.    До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II - III ступенів навчання, батьків І громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноос-вітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією)
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж третину.
4.3.4.    Рада навчального закладу діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
  Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
    Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які замінюють, та громадськості.
  У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджу вальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5.    Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
   Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
    Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально - виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно - масових заходів.
4.3.6.    Рада навчального закладу:
- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
- затверджує режим роботи навчального закладу;
- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та "похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально- виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання , приймає рішення про падання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);    
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язкової повної загальної середньої
освіти;    
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованці») та навчальним закладом;
4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органіввиконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу
шляхом голосування простою більшістю голосів .
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес
(відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.Вирішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
- скликає і координує роботу піклувальної ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5.Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально- виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально - методичної бази навчального закладу;
- стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців);
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;
(визначаються інші функції, що не суперечать законодавству України)
4.5.6.В школі можуть створюватись класні та загально шкільні батьківські комітети.
Всі батьківські комітети мають право на обговорення питань шкільного життя і прийняття рішень у формі пропозицій.
Ці пропозиції мають розглядатися посадовими особами закладу освіти із наступним повідомленням про результати їх розгляду.
Батьківський комітет класу обговорює кандидатури і затверджує списки учнів, яким необхідно надати матеріальну допомогу в будь-якій формі.
4.6. Директор навчального закладу:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.6.1. Керівники закладів освіти, що є у комунальній власності, призначаються Міністерством освіти і науки РРК, відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
4.6.2. Керівники закладів освіти, заснованих на інших формах власності, призначаються його засновниками або уповноваженим ним органом за погодженим з відповідними органами управління освітою місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Директор закладу освіти має право:
- представляти установу у всіх інстанціях;
- розпоряджатися майном і матеріальними засобами всередині установи;
приймати на роботу, звільняти і переводити працівників у відповідності КЗпП та інших законодавчих актів;
- затверджувати розклад і графіки робіт;
- в межах своєї компетенції видавати накази та інструкції, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками і учнями школи;
- розподіляти навчальне навантаження (спільно з профкомом), встановлювати ставки заробітної плати на основі діючих інструкцій і рішення атестаційної комісії, визначати види доплат та інших виплат заохочувального характеру в межах наявних коштів;
-  контролювати спільно із своїми заступниками діяльність педагогічних та інших працівників;
- призначити голів предметних комісій, секретаря педагогічної ради;
- вирішувати інші питання поточної діяльності школи не віднесені до компетенції власника та ради школи; 
- зокрема вимагати від батьків або тиш, хто їх заміняє, документів, які пояснюють причину відсутності учнів на уроках.
4.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою, у приватних навчальних закладах — засновником (власником).
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8.Керуючись ст.39 у школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган —
 педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.9.Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.
Членами педагогічної ради є всі вчителі і вихователі школи, включаючи сумісників. Голова педагогічної ради (директор школи) своїм наказом призначає секретаря педагогічної ради строком на 1 рік.
Педагогічна рада визначає:
- порядок проведення проміжних атестацій для учнів не випускних класів; 
- кількість предметів для проведення підсумкової атестації випускників 9, 11-12 класів;
- умовний перевід учнів, що мають академічну заборгованість з навчальних предметів, в наступний клас на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки.
4.10.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально- виховного процесу.
4.11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
Школа видає представникам учнівських організацій необхідну інформацію і допускає їх до участі в засіданнях органів управління при обговоренні питань, що стосуються інтересів учнів.
Діяльність органів учнівського самоврядування регулюється власним статутом та положеннями, регламент яких не може суперечити статуту школи.
Учнівське самоврядування має право:
 - вносити раді школи, директору школи пропозиції та висловлювати свою позицію з усіх питань життя школи, особливо тих, що стосуються прав учнів; ознайомлювати з програмою навчання, його змістом, метою і статутними вимогами;
- одержувати реальну і мотивовану оцінку своїх навчальних досягнень;
- редагувати і видавати шкільну газету, організовувати внутрішньо шкільні теле ірадіопередачі;
- організовувати, за погодженням з директором, організації культурної, освітньої, спортивної і розважальної роботи в школі, виходячи з її можливостей; 
- співпрацювати з педагогічною радою при визначенні особливих критеріїв оцінки з поведінки.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.
5.2.Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.
5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
Земельні ділянки державних закладів освіти, установ та організацій системи освіти передаються їм у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України. 
5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
5.6. Відповідно до рішення Андріївської сільської Ради 13.10.96 р. № 148 навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
5.7. Навчальний заклад має для учнів (вихованців) та педагогічних працівників (інтернат, житок).

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1.Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі кошторису.
6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
-  кошти засновника( ів )
- кошти місцевого, державного бюджету (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі , передбаченому норма фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти фізичних, юридичних осіб;
-  кошти, отримані за надання платних послуг;
-  доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 
- кредити банків (для загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності);
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
6.3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
     Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством, контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи правління освітою.
6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі в'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою убезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та районний відділ освіти Мологівської сільської ради.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 газів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.
Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення у суворій відповідності із постановою Кабінету Міністрів України.
Ліквідація (реорганізація) закладу освіти відбувається у формах позбавлення його ліцензії, Статуту закладу та статуту юридичної особи відповідним органом державної виконавчоївлади або засновником.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.
9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику(ам).
9.4.Увипадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.


ЗАСНОВНИК:
Мололгівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області  в особі Мологівського сільського голови Німачука Олега Степановича


_______________________________О.С.Німачук