Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

Статут

                                                          1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Оденка»  комунальної форми власності Мологівської сільської ради, с.Молога ,Білгород-Дністровського району,Одеської області (далі - Заклад дошкільної освіти)- це заклад дошкільної освіти типу ясла-садок, де забезпечуються догляд за дітьми, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти .

1.2. Найменування Заклад дошкільної освіти:

 1.2. а) Повна назва:  

  Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Оленка» комунальної форми власності Мологівської сільської ради, с. Молога, Білгород-Дністровського району,Одеської області.                                                                                         1.2. б) Скорочена назва: ЗДО (ясла - садок) «Оленка» с.Молога.                                                                                       1.3. Місце знаходження Закладу дошкільної освіти: 67751, Одеська область, Білгород-Дністровський район, село. Молога, вулиця Кишинівська, 153Б.                                                                                                                       1.4.Засновник закладу дошкільної освіти є Мологівська сільська рада Білгород- Дністровського району, Одеської області.Засновник здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально- технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.                                                                       Заклад дошкільної освіти перебуває в управлінні - управління освіти, культури, молоді ,спорту та туризму Мологівської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області.                                                            Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Податкового кодексу, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" і Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним статутом та рішенням Мологівської сільської ради. , Білгород-Дністровського району, Одеської області.

  1. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою не прибутковий, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.
  2. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.                                                                                         1.8. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.                                                                                                                                              1.9. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним статутом.                   1.10. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:         -реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;                                                                                                                                                          -забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;                    -безпечні умови освітньої діяльності;                                                                                                              -дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

1.11.Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.12.Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують заклад дошкільної освіти, та надають консультаційну допомогу сім'ї.

            2.КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ     

  2.1.Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові, різновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічиих норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти.

     2.2.У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку.

    2.3.Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування дітей.

    2.4. Дитина зараховується до Закладу дошкільної освіти відповідно вимог чинного законодавства.

  2.5. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75) днів.

    2.6.Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

-за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

-на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

-у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, оплати за перебування дитини в закладі дошкільної освіти (протягом 2-х місяців);

-не відвідування дитиною закладу дошкільної освіти без поважних причин (2 місяці).

     2.7.Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини складає два тижні.

     2.8.Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан  здоров'я дитини відповідно вимог законодавства.             

                                  3.РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ                         

  3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем., протягом 10.5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.                                                                                                                                                 3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:                                                            

-початок роботи з 7 год. 00 хв.;                                                        

закінчення роботи - 17 год. 30 хв.                                                                                                                   

   3.3. Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти: з 7 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв.

                           4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

          4.1. Навчальний рік у Закладі дошкільної освіти починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

        4.2. Діяльність Закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується директором закладу та погоджується з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мологівської сільської ради, Білгород- Дністровського району,Одеської області. План на оздоровчий період додатково погоджується з управлінням держпродспоживслужби Білгород-Дністровського району.

    4.3. План  роботи Закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти і погоджується керівником відповідного органу управління освіти, культури, молоді та спорту Мологівської сільської ради, Білгород- Дністровського району,Одеської області.

     4.4.У Закладі дошкільної освіти визначається мова навчання і виховання дітей відповідно до статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

     4.5.Навчально-виховний процес у Закладі дошкільної освіти здійснюється за навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

     4.6.Заклад дошкільної освіти організує освітній процес за пріоритетним гуманітарним напрямом роботи (формування мовленнєвої компетенції, краєзнавчої та етнографічної обізнаності;виховання у дітей любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв тощо).

    У Закладі дошкільної освіти при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

    4.7. Заклад  дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише за згодою батьків дитини або осіб які їх замінюють, за рахунок коштів батьків, або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб - на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та Закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з Закладу дошкільної освіти.

      5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 5.1.Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється підприємствами, організаціями по безготівковому розрахунку, на договірній основі, з додержанням санітарно- гігієнічних правил і норм, за рахунок бюджетних коштів.

    5.2.Організація харчування здійснюється відповідно до діючих норм законодавства України.

    5.3.У закладі дошкільної освіти встановлено: 3-х разове харчування, в оздоровчий період - 4-х разове.

    5.4.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв,закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання,дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру, дієтсестру та директора Закладу дошкільної освіти

   5.5.Батьки, або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у Закладі дошкільної освіти у розмірі, встановленому згідно з законодавством України.

    5.6.Розрахунок за харчування ведеться бухгалтерією управління освіти, культури, молоді спорту, та туризму Мологівської сільської ради, Білгород - Дністровського району,Одеської області. Затвердження меню проводиться управлінням освіти культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради,Білгород- Дністровського району,Одеської області  та управлінням держпродспоживслужби Білгород-Дністровського району. Вартість харчування на одну дитину в день затверджується рішенням сесії Мологівської сільської ради, Білгород- Дністровського району,Одеської області.

 

                      6.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі.

       6.2.Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної

медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

    6.3.Медична сестра закладу дошкільної освіти здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, отриманням санітарно - гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

    6.4.Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичної сестри та проведення лікувально-профілактичних заходів.

             7.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

    7.1 .Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, директор закладу, педагогічні працівники, медична сестра, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

   7.2.За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу нагороджуються різними формами морального та матеріального заохочення, відповідно до колективного договору та за наявності фінансування.

   7.3.Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

-безпечні та нешкідливі для здоров'я умови виховання і навчання;

-захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-здоровий спосіб життя.

   7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільні освіти;

-звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу дошкільної освіти;

-відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки, або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;

-своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини.

    7.5.На посаду педагогічного працівника Закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки

    7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України «Про працю», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.

   7.7Педагогічні працівники мають право:

-на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-брати участь у роботі органів самоврядування Закладу дошкільної освіти;

-на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу дошкільної освіти;

-на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

-на захист професійної честі та власної гідності;

-інші права, що не суперечать законодавству України.

   7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-виконувати Статут, свої посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку;

-дотримуватися педагогічної  етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-брати учать у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-виконувати накази та розпорядження керівництва;

-інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

     7.9.Педагогічні працівники приймаються на роботу до Закладу дошкільної освіти за погодженням управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради, Білгород -Дністровського району, Одеської області, інші працівники приймаються на роботу до Закладу дошкільної освіти за погодженням директора Закладу дошкільної освіти.

     7.10.Працівники Закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством України.

    7.11.Працівники Закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди у районному медичному закладі, згідно повноважень такого закладу, відповідно до вимог законодавства України.

    7.12.Педагогічні працівники Закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років, відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

               8.УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

     8.1.Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником (власником)

     8.2.Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається й звільняється з посади з дотриманням вимог чинного законодавства України, відповідним органом управління освіти, культури, молоді,спорту та туризму Мологівської сільської ради, Білгород-Дністровського району Одеської обласьі за контрактом на вакантну посаду.

     Директор закладу дошкільної освіти:

-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти ;

-діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-призначає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти відбувається з дотриманням вимог чинного законодавства України;

-видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-готує штатний розпис закладу дошкільної освіти за погодженням із відповідним органом управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Мологівської сільської ради Білгород -Дністровського району,Одеської області;

-контролює організацію харчування і медичне обслуговування дітей;-

-затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

    8.3.Постійно діючий колегіальний орган у Закладі дошкільної освіти - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: директор закладу, педагогічні працівники, медична сестра, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу  можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор Закладу дошкільної освіти.

   Педагогічна рада Закладу дошкільної освіти :

 - розглядає питання навчально-виховного процесу в Закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;

-організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

 Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Закладу дошкільної освіти. Кількість засідань педагогічної ради Закладу дошкільної освіти становить не менше чотирьох разів на рік.

      8.4.Органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори колективу Закладу дошкільної освіти та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори:

-ухвалюють проект Статуту, проект змін та доповнень до нього;

-заслуховують звіт директора Закладу дошкільної освіти , голови ради Закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу дошкільної освіти ;

-затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу дошкільної освіти;

 - розглядають та вирішують питання добровільних внесків на поліпшення харчування дітей у Закладі дошкільної освіти, та інші цільові призначення добровільних внесків.

 

                9.МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

      9.1.Майно Закладу дошкільної освіти закріплено за закладом дошкільної освіти відповідно до прийнятого рішення Мологівської сільської ради Білгород - Дністровського району,Одеської області.

     9.2.Директор закладу дошкільної освіти несе персональну відповідальність за збереження майна, енергоносіїв та інших засобів, що отримують під час функціонування Закладу дошкільної освіти .

Облік та списання отриманих матеріальних засобів відбувається згідно з вимогами бухгалтерського обліку, з дотриманням вимог законодавства України.

     9.3.Активи та доходи не прибуткової організації закладу дошкільної освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації ( цілей, завдань та напрямів діяльності визначених їхніми установчими документами).

                      10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

   10.1.Джерелами фінансування Закладу дошкільної освіти є  кошти:                                                                             -засновника (власника);                                                                                                                                                    -відповідних бюджетів комунальних закладів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;                        -батьків або осіб, які їх замінюють;                                                                                                                                  -добровільні пожертви.                                                                                                                                                       10.2.Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:                                                      

 - придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майн;                                                                  

 -отримувати благодійну допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;      10.3.Статистична звітність про діяльність Закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства

 10.4.Бухгалтерський облік у Закладі дошкільної освіти здійснює бухгалтерія управління освіти, культури, молоді та спорту Мологівської сільської ради ,Білгород - Дністровського району,Одеської області.

Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклад дошкільної освіти.

                  11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.Координація і організація Закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту,рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти, культури молоді та спорту Мологівської сільської ради,Білгород-Дністровського району,Одеської області.

  11.2 Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, здійснюється відповідно до діючих норм законодавства України.

                12.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

12.1. Припинення діяльності Закладу дошкільної освіти здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2.Реорганізація Закладу дошкільної освіти відбувається за рішенням засновника.

12.3.При реорганізації закладу дошкільної освіти уся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

12.4.Активи  не прибуткової організації закладу дошкільної освіти(у результаті її ліквідації,

поділу,приєднання або перетворення)передаються одній або кілька не прибутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

12.5.Заклад дошкільної освіти може бути ліквідований:

-рішенням засновника;                                                                                  

-на підставі рішення суду;

-в інших випадках;передбачених законодавством України.

  12.6.У разі ліквідації закладу дошкільної освіти:

-орган,який прийняв рішення про ліквідацію закладу дошкільної освіти призначає ліквідаційну комісію;

-за рішенням ліквідаційної комісії повноваження директора припиняються;

-майно,грошові та матеріальні засоби,якими користувався заклад дошкільної освіти на праві оперативного управління,повинні бути негайно повернені засновнику.

12.7.Суперечки закладу дошкільної освіти з юридичними та фізичними особами вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.                                                     

12.8.Ліквідація закладу дошкільної освіти вважається завершеною,а Заклад дошкільної освіти таким,що припинив свою діяльність,з моменту внесення запису про це до державного реєстру

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                   Секретар Мологівської сільської ради

                                

                                                                                    _                            А.М.Дрогомощенко